Active Biotechs prostatacancerprojekt TASQ i fas I klinisk studie som kombinationsterapi

*Lund* *den 23 januari, 2012* – en prövarinitierad fas I klinisk studie under ledning av Dr. Andrew Armstrong vid Duke University Hospital, USA, har inletts för Active Biotechs (NASDAQ OMX Nordic: ACTI) prostatacancerprojekt TASQ. Det primära målet med den så kallade CATCH-studien (Cabazitaxel (Jevtana) And Tasquinimod in Men with Castration-Resistant Heavily pre-treated Prostate Cancer) är att fastställa rekommenderad dos TASQ i kombination med cabazitaxel, baserat på säkerhet och tolerabilitet i män med metastaserad kastrat-resistent prostatacancer (CRPC). Sekundära mål inkluderar effekt mätt genom progressionsfri överlevnad (PFS), samt överlevnad (OS). Studien omfattar cirka 30 patienter. För ytterligare information om studien, se www.clinicaltrials.gov ( http://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=tasquinimod ).

Då såväl TASQ som taxanbaserad kemoterapi tidigare visat signifikant effekt på CRPC, är det logiskt att studera kombinationen av dessa både droger. I prekliniska modellsystem för CRPC har TASQ i kombination med taxanbaserad kemoterapi visat sig ytterligare försena tumörprogression.

En global, registreringsgrundande, randomiserad, dubbel-blind, placebokontrollerad fas III-studie i patienter med metastaserad CRPC pågår. Målet med studien är att bekräfta TASQs effekt på sjukdomen, med radiologisk PFS som primärt mål och överlevnad som sekundärt mål. Studien planeras omfatta 1200 patienter på fler än 250 kliniker.

Active Biotech AB (publ)

Tomas Leanderson
Verkställande direktör

För ytterligare kontakt, vänligen kontakta
Tomas Leanderson, Verkställande direktör
Tfn: 046 19 20 95
tomas.leanderson@activebiotech.com

Fakta till redaktionen

Om TASQ
Utvecklingen av TASQ inriktas främst mot behandling av prostatacancer. TASQ är en anti-angiogen substans, dvs. den stryper näringstillförseln till tumören. Studier har visat att TASQ utövar sin anti-tumöraktivitet genom att hämma tillväxt av blodkärl i tumören. I december 2009 meddelades att det primära kliniska målet, att uppvisa en högre andel patienter som ej försämras i sin sjukdom efter sex månaders behandling med TASQ, uppnåddes i en klinisk fas II-studie. I september 2011 publicerades de kompletta resultaten från en kontrollerad fas II-studie av TASQ i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Oncology. Studien visar att TASQ signifikant bromsar sjukdomsutvecklingen och förlänger tiden till sjukdomsförsämring (PFS) för patienter med metastaserad kastratresistent prostatacancer (CRPC), med bibehållen gynnsam säkerhetsprofil. Andelen patienter som inte försämrades i sin sjukdom efter sex månaders behandling med TASQ var 69 procent jämfört med 37 procent i placebogruppen (p<0.0001). Mediantiden fram till sjukdomsförsämring (mPFS) var 7.6 månader för TASQ-gruppen, jämfört med 3.3 månader (p=0.0042) för placebogruppen. 

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk utveckling; 57-57 för Systemisk Skleros samt RhuDex(TM) för RA, båda i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 januari 2012, kl. 08.30.

Active Biotechs prostatacancerprojekt TASQ


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE
HUG#1579257