Active Biotechs projekt ANYARA presenteras på European Cancer Congress 2013

Detaljerad analys ger ytterligare stöd åt ANYARAs effekt i en biomarkör-definierad subgrupp

 

Lund den 12 september 2013.Active Biotech (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) meddelar idag att en biomarkörsanalys av överlevnad (overall survival, OS) och förlängd tid till sjukdomsförsämring (PFS) från fas II/II-studien av ANYARA i njurcancer kommer att presenteras på den vetenskapliga konferensen ”European Cancer Congress 2013” (ECCO-ESMO-ESTRO) som hålls i Amsterdam, Holland, den 27 september-1 oktober.

Professor Tim Eisen, Department of Oncology, Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, UK, kommer att presentera:

”Baseline biomarker trend analysis of a randomized phase 2/3 study of naptumomab estafenatox plus IFN-alpha vs IFN-alpha in advanced renal cell carcinoma *”.

Den nya och mer detaljerade analysen ger ytterligare stöd åt de tidigare resultaten att låga nivåer av antikroppar mot ANYARA eller låga nivåer av cytokinen IL-6, oberoende av varandra, kan prediktera anti-tumöreffekten vid behandling med ANYARA+IFN-alpha. Resultaten påvisar även att
IL-6 generellt kan vara en viktig prediktiv markör för behandlingseffekt vid immunterapi.

Analysen visade en tydlig trend mot förlängd överlevnad (minskad ”hazard ratio”, HR) i patienter med minskande IL-6 eller antikroppar mot ANYARA. Liknande trend sågs vad gäller HR för PFS.

För mer detaljerad information, se  http://eccamsterdam2013.ecco-org.eu/. Presentationen kommer att finnas tillgänglig på Active Biotechs hemsida www.activebiotech.com.

 

* T. Eisen, G. Hedlund, G. Forsberg, Ö. Nordle, R. Hawkins.

OM ANYARA FAS II/III-STUDIEN
Studien omfattade 513 patienter från cirka 50 kliniker i Europa (UK, Ru, Uk, Bu, Ro) och var utformad för att utvärdera effekten av ANYARA (naptumomab estafenatox) i kombination med interferon-alfa, jämfört med endast interferon-alfa, i patienter med avancerad njurcancer. Det primära målet var förlängd överlevnad (OS). Sekundära mål med studien var tid till sjukdomsförsämring (PFS) och säkerhet. De första resultaten presenterades på ASCO i juni 2013. Höga nivåer av antikroppar mot superantigen minskade nivån av ANYARA medan biomarkören IL-6 visades vara en viktig prediktiv markör för behandlingseffekt vid immunterapi. Resultaten visade att, även om fas II/III-studien med ANYARA ej uppnådde sitt primära mål att visa en förlängd överlevnad för hela studiepopulationen, förbättrade ANYARA, i kombination med interferon-alfa, OS och PFS i en biomarkör-definierad subgrupp. I denna subgrupp exkluderades patienter med höga nivåer av antikroppar mot superantigenet eller höga nivåer av cytokinen IL-6. I denna subgrupp av 130 patienter, var medianöverlevnaden för de som behandlats med ANYARA respektive placebo 63.3 respektive 31.1 månader (HR: 0.59; p=0.020). Mediantiden till sjukdomsförsämring (PFS) var 13.7 (ANYARA) respektive 5.8 (placebo) månader (HR: 0.62; p=0.016). 

OM ANYARA
ANYARA är en så kallad TTS (Tumor Targeted Superantigens)-substans som gör behandlingen av cancer tumörspecifik. Utvecklingen av ANYARA inriktas primärt mot njurcancer. Positiva data har uppvisats i kliniska fas I-prövningar i lungcancer, njurcancer och bukspottkörtelcancer. I juli 2009 publicerades resultat från två fas I-studier av ANYARA i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Oncology, där ANYARA studerats både som monoterapi och i kombination med ett etablerat cancerläkemedel – docetaxel (Taxotere®) – i patienter med avancerad cancer. Resultaten visade att ANYARA tolererades väl både som monoterapi och i kombination med docetaxel. ANYARA har ”orphan-drug”-status från det europeiska läkemedelsverket (EMA) för indikationen njurcancer.

OM NJURCANCER
Njurcancer drabbar cirka 180 000 personer världen över varje år. Hälften av patienterna får metastaser. Om sjukdomen har bildat metastaser överlever patienten i genomsnitt 2 år. Andelen patienter diagnostiserade med njurcancer som överlever fem år är endast 5-15 %. Marknaden för behandling av njurcancer uppskattas till cirka 2.7 miljarder dollar per år (EvaluatePharma March 2012).

OM ACTIVE BIOTECH
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, tasquinimod för prostatacancer samt ANYARA för behandling av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare ett projekt i klinisk utveckling; paquinimod (57-57) för systemisk skleros, även den i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

För ytterligare information:

Active Biotech

Tomas Leanderson, VD
Tfn: 046 19 20 95
tomas.leanderson@activebiotech.com

 

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden. Sådana framåtblickande uttalanden inkluderar kända och okända risker, osäkerheter samt andra viktiga faktorer vilka kan medföra att bolagets faktiska resultat och utveckling, eller utvecklingen i branschen, väsentligen avviker från sådant resultat eller utveckling som de framåtblickande uttalandena inbegriper. Bolaget åtar sig ej något ansvar för att uppdatera eller offentliggöra eventuella modifieringar avseende framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser, omständigheter eller förändringar av förväntningar efter datumet för detta pressmeddelande.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 september 2013, kl.10.00.

Active Biotechs projekt ANYARA presenteras på European Cancer Congress


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE
HUG#1728666