Active Biotech tillkännager data från fas II-studien ARPEGGIO med laquinimod

PRESS RELEASE

 
Active Biotech (Nasdaq Stockholm: ACTI) tillkännagav idag inledande resultat från fas II-studien av laquinimod i Primär Progressiv MS (PPMS), sponsrad av Active Biotechs partner Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Den primära målparametern, hjärnatrofi, mätt som procentuell förändring av hjärnvolymen (PBVC) från studiestart till vecka 48, uppnåddes inte efter dagliga orala doser med 0,6 mg laquinimod.

Det sekundära målet, tid till bekräftad funktionsnedsättning, uppnåddes likaså inte. Det observerades dock en reduktion av nya T2-lesioner hos patienter som behandlades med laquinimod 0,6 mg.

Den kliniska säkerhetsprofilen för laquinimod 0,6 mg dagligen i PPMS-patienter var snarlik den i patienter med relapserande remitterande MS (RRMS). De vanligaste biverkningarna som rapporterades för patienter som behandlades med laquinimod 0,6 mg dagligen var nasofaryngit, huvudvärk, övre luftvägsinfektion och ryggsmärta.

Data från studien kommer att presenteras på en vetenskaplig konferens och fullständiga studiedata kommer att publiceras.

Lund den 1 december 2017
Active Biotech AB (publ)

Helén Tuvesson
President and CEO

För vidare information, vänligen kontakta:
Helén Tuvesson, President and CEO
Tel. +46 46 19 21 56

Hans Kolam, CFO
Tel +46 46 19 20 44

ARPEGGIO-studien är en multinationell, multicenter, randomiserad, dubbel-blind, placebokontrollerad fas II-studie med parallella grupper som utvärderar effekten, säkerheten och toleransen av laquinimod vid 0,6 och 1,5 mg/dag hos patienter med PPMS. Den högre dosen (1,5 mg) i studien avbröts i januari 2016. Studiens primära målparameter är hjärnatrofi enligt definitionen av PBVC från studiestart till vecka 48, utvärderad genom MRI-analys. Sekundära parametrar inkluderar tid till bekräftad funktionsnedsättning, antal nya T2-lesioner och utökade MRI data.

Om laquinimod
Laquinimod, en läkemedelskandidat för oralt bruk en gång om dagen, är en selektiv aktivator av Ah-receptorn avsedd att påverka neurodegeneration och inflammation genom en ny verkningsmekanism. Laquinimod har utvecklats för behandling av relapserande remitterande multipel skleros (RRMS), primärprogressiv MS (PPMS) samt Huntingtons sjukdom (HD). Active Biotech har ett avtal med Teva Pharmaceutical Industries Ltd sedan 2004 som omfattar utveckling och kommersialisering av laquinimod.

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper är i utveckling för neurodegenerativa sjukdomar i samarbete med Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ANYARA, en immunterapi , befinner sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Pharmaceuticals. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(Org. nr. 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund, Sweden
Tel: 046 19 20 00

Denna information är sådan information som Active Biotech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 1 december 2017, kl.13.00.

Active Biotech tillkännager data från fas II-studien ARPEGGIO


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire