Active Biotech tillförs 270 miljoner kronor genom en riktad nyemission till Investor

Lund den 6 mars 2013 – Active Biotech (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) offentliggör idag att bolagets styrelse, med stöd av årsstämmans bemyndigande 2012, har beslutat att emittera totalt 6 000 000 nya aktier i Active Biotech till Investor AB (publ).

Aktierna emitteras till en teckningskurs om 45 kronor per aktie, vilket innebär att bolaget tillförs cirka 270 miljoner kronor efter emissionskostnader. Sista betalkurs för Active Biotech-aktien på NASDAQ OMX Stockholm den 5 mars 2013 var 48,80 kronor.

Kapitaltillskottet avses användas för att stärka Active Biotechs kapitalbas och möjliggöra den fortsatta utvecklingen och värdetillväxten i projektportföljen, där TASQ finansieras inom ramen för samarbetsavtalet med Ipsen Pharma, medan 57-57, ANYARA och ISI drivs och finansieras i egen regi. Utvecklingen av laquinimod och RhuDex finansieras helt av samarbetspartners. Nyemissionen stärker också Active Biotechs position i diskussioner med potentiella samarbetspartners.

Styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att bredda ägarbasen och tillvarata möjligheten att på för bolaget attraktiva villkor tillföra nytt kapital från en stark och välrenommerad investerare. Styrelsen anser sammantaget att nyemissionen, som på grund av ovanstående sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, bidrar till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare. Active Biotechs två största aktieägare MGA Holding AB och Nordstjernan AB, samt East Bay AB, med ett sammanlagt röst- och aktieinnehav om cirka 44 procent, har förklarat sig stödja nyemissionen.

Tomas Leanderson, VD för Active Biotech, säger: ”Jag är väldigt nöjd med att kunna konstatera att Active Biotechs forskningsportfölj erhållit ytterligare finansiering genom Investor. Portföljen har nu mognat och fokus under den närmaste 18-månadersperioden kommer därför att vara att hitta rätt samarbetspartners och samarbetsstrukturer för varje projekt. En stark finansiell ställning är en förutsättning för att kunna lyckas med detta på ett optimalt sätt.”

Genom nyemissionen kommer antalet aktier i Active Biotech att öka med 6 000 000 från 68 923 582 till 74 923 582 och aktiekapitalet öka med 22 616 055,93 kronor från 259 796 597,53 kronor till 282 412 653,46 kronor. Investors innehav kommer att motsvara cirka 8 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Lund den 6 mars 2013
Active Biotech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Leanderson, VD
Tel: 046 19 20 95
E-mail: tomas.leanderson@activebiotech.com

Hans Kolam, CFO
Tel: 046 19 20 44
E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för behandling av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare ett projekt i klinisk utveckling; 57-57 för Systemisk Skleros, även den i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

 

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2013, kl. 08.30.

 

Active Biotech tillförs 270 miljoner kronor genom en riktad nyemission


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE
HUG#1683238