Active Biotech meddelar att första patienten doserats i kombinationsdelen av fas Ib/IIa-studien av tasquinimod i multipelt myelom

Lund 7 februari 2022 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännager idag att den första patienten har doserats i kombinationsdelen av den kliniska fas Ib/IIa-studien av tasquinimod vid relapserande eller refraktärt multipelt myelom. I denna del av studien kommer behandling med tasquinimod att testas tillsammans med de oralt administrerade terapierna för behandling av multipelt myelom ixazomib, lenalidomid och dexametason (IRd).

När en optimal dos och ett behandlingsschema för tasquinimod i IRd-kombinationen har fastställts kommer en expansionskohort att rekryteras för att vidare dokumentera tasquinimods biologiska aktivitet i myelompatienter. Viktiga sekundära mål inkluderar anti-myelom aktivitet utvärderat med givna responskriterier från den internationella myelomgruppen ”International Myeloma Working Group”.

Som tidigare kommunicerats fastställdes den optimala dosen och behandlingsschemat för tasquinimod, när det gavs som monoterapi i patienter med multipelt myelom, till 1 mg per dag efter en vecka på 0,5 mg dagligen. Tasquinimod tolererades generellt väl och det etablerade behandlingsschemat och säkerhetsprofilen för tasquinimod i myelompatienter liknade det som tidigare visats i solida tumörer.

Studien genomförs i ett partnerskap med Abramson Cancer Center, University of Pennsylvania med Dr. Dan Vogl som huvudprövare. Detaljerad information om studien finns tillgänglig på clinicaltrials.gov (NCT04405167).

”Vi är glada att ha doserat den första patienten till kombinationsdelen av studien där tasquinimod kommer att kombineras med en standardbehandling mot multipelt myelom. Våra prekliniska laboratoriemodeller tyder på att denna kombinationsstrategi kan vara ett särskilt effektivt sätt att använda tasquinimod vid behandling av multipelt myelom.” säger Dr Dan Vogl, huvudprövare.

Användningen av tasquinimod i kombination med behandlingar som används för patienter i tidigare stadium, överensstämmer med nuvarande förståelse för tasquinimods verkningsmekanism som innebär blockering av tumörupprätthållande signaler från benmärgens mikromiljö. Vi är entusiastiska över att följa studiens framsteg.” säger Helén Tuvesson, VD, Active Biotech AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helén Tuvesson, VD, 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.com
Hans Kolam, CFO, 046 19 20 44, hans.kolam@activebiotech.com

Denna information är sådan information som Active Biotech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande  7 februari 2022, kl. 08.30.

Om tasquinimod
Tasquinimod är en oral immunmodulerande och anti-angiogen behandling under utveckling som påverkar tumörens förmåga att växa och metastasera. Tasquinimod är utvecklad som en ny immunmodulerande behandling för multipelt myelom. Tasquinimod har tidigare studerats som ett anti-cancer läkemedel hos patienter med solida cancerformer, inklusive en randomiserad fas III-studie i patienter med metastaserad prostatacancer. Toleransen för tasquinimod är välkarakteriserad baserat på dessa tidigare erfarenheter. Tasquinimod har visat en tydlig terapeutisk potential i prekliniska modeller av multipelt myelom, när det används som ett läkemedel och i kombination med standardbehandling för multipelt myelom. För närvarande pågår en fas Ib/IIa-studie i patienter med multipelt myelom.

Om multipelt myelom
Multipelt myelom är en obotlig blodcancer där onormala plasmaceller i benmärgen växer okontrollerat medan andra blodbildande celler som vita och röda blodkroppar och blodplättar undertrycks. Detta leder till anemi, infektioner, nedbrytning av benvävnad och gradvis nedsatt njurfunktion. Trots att nya behandlingar avsevärt har förbättrat överlevnaden hos flera myelompatienter, är sjukdomens biologiska heterogeniteten och uppkomsten av läkemedelsresistens en stor utmaning, och det medicinska behovet av innovativa behandlingsmetoder förblir stort. Under 2017 diagnostiserades 81000 nya fall av multipelt myelom på de åtta största läkemedelsmarknaderna. Den globala försäljningen av läkemedel för behandling av multipelt myelom uppgick till 18,6 miljarder USD under 2020 och förväntas öka till 22,2 miljarder USD under 2022 och 27,8 miljarder USD under 2027 (Global Data 2019).

Om Active Biotech
Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) 
är ett bioteknikföretag som använder sin omfattande kompetensbas och projektportfölj för att utveckla unika immunmodulerande behandlingar för specialiserade onkologi- och immunologiska indikationer med stort medicinskt behov och betydande kommersiell potential. Efter beslut om en ny inriktning av forsknings- och utvecklingsverksamheten syftar Active Biotechs affärsmodell till att driva projekt till klinisk utvecklingsfas för att sedan vidareutveckla dessa internt eller i externa partnerskap. Active Biotech har för närvarande tre projekt i projektportföljen: Naptumomab, som utvecklas i samarbete med NeoTX Therapeutics, är en tumörriktad immunterapi. En klinisk fas Ib/II-program i patienter med avancerade solida tumörer pågår. Tasquinimod och laquinimod, som är immunomodulerande småmolekyler med en verkningsmekanism som innefattar modulering av funktionen hos myeloida immunceller, avses att användas för behandling av hematologiska cancerformer respektive inflammatoriska ögonsjukdomar. Tasquinimod är i klinisk fas Ib/IIa för behandling av multipelt myelom. Laquinimod är i klinisk fas I med en ögondroppsformulering, som kommer att följas av en fas II-studie för behandling av icke-infektiös uveit. Besök www.activebiotech.com för mer information.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Scheelevägen 22, 223 63 Lund
Tfn 046-19 20 00