Active Biotech lämnar uppdaterad information om bolagets finansiella ställning – bolaget har i nuläget inte finansiering för verksamheten för den kommande tolvmånadersperioden

PRESSMEDDELANDE

Active Biotech (Nasdaq Stockholm: ACTI) lämnar uppdaterad information om bolagets finansiella situation. Som framgick av bolagets delårsrapport för januari-september 2017 har samarbetsavtalen med Teva Pharmaceutical Industries Ltd och NeoTX Therapeutics Ltd en avgörande inverkan på bolagets framtida intäkter och finansiella ställning. Därutöver, som också angavs i delårsrapporten, har styrelsen fattat beslut om försäljning av bolagets fastighet i Lund, som en möjlig väg att generera likviditetstillskott till bolaget.

Den 1 december 2017 rapporterades att ARPEGGIO-studien, som Teva genomfört med laquinimod i primärprogressiv MS (PPMS), inte uppnådde sitt primära studiemål. Resultaten har en avgörande negativ inverkan på den fortsatta utvecklingen av laquinimod i PPMS och därmed även på Active Biotechs utveckling och finansiering framåt, då möjligheterna att genomföra kapitalanskaffning från nuvarande eller nya ägare försämrats avsevärt.

Den av styrelsen initierade försäljningsprocessen avseende bolagets fastighet i Lund pågår men har ännu inte lett till avslut. Ett nedskrivningsbehov avseende fastighetens värde kan komma att aktualiseras.

Bolaget har ett kreditavtal avseende fastigheten. Låneskulden uppgick den 30 september 2017 till 210,8 MSEK. Bolaget har ett åtagande (covenant) gentemot den långivande banken om att bolagets likviditet aldrig får understiga 30 MSEK. Bolaget har begärt att denna covenant efterges av banken under tiden som försäljningsprocessen pågår, tillsammans med ett amorteringsanstånd under samma tid. Någon överenskommelse har dock ännu inte uppnåtts med den långivande banken.

Active Biotech vill uppmärksamma att ovanstående leder till att bolaget, om inte en försäljning av fastigheten till ett värde som genererar ett likviditetstillskott kommer till stånd eller annan lösning åstadkoms, inte kommer att ha finansiering för verksamheten för den kommande tolvmånadersperioden. Bolaget har i nuläget rörelsekapital som bedöms erforderligt för att finansiera verksamheten till och med utgången av andra kvartalet 2018.

Lund den 7 december 2017

Active Biotech AB (publ)

Helén Tuvesson
Verkställande Direktör

För vidare information, vänligen kontakta:


Mats Arnhög, Styrelseordförande
Tel. 08 545 03 770
Mobil 0705 91 50 96

Helén Tuvesson, Verkställande Direktör
Tel. 046 19 21 56

Hans Kolam, CFO
Tel. 046 19 20 44

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper är i utveckling för neurodegenerativa sjukdomar i samarbete med Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ANYARA, en immunterapi, befinner sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(Corp. Reg. No. 556223-9227)
Box 724, SE-220 07 Lund, Sweden
Tel: +46 (0)46 19 20 00

Denna information är sådan information som Active Biotech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 7 december 2017, kl.19.00.

Active Biotech lämnar uppdaterad finansiell information


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire