Active Biotech ingår globalt patentlicensavtal med Oncode Institute för tasquinimod i myelofibros

Lund, 9 februari 2022 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar idag att man har ingått ett exklusivt licensavtal med Oncode Institute i Rotterdam, Nederländerna, för de globala rättigheterna till patent avseende användning av tasquinimod och andra hämmare av S100 för behandling av myelofibros (MF).

Enligt villkoren i avtalet ger Oncode Institute, en stiftelse som verkar enligt nederländsk lag på uppdrag av Erasmus Universiteit Medisch Centrum (Erasmus MC), en global exklusiv licens för att utveckla och kommersialisera tasquinimod i MF till Active Biotech. Active Biotech kommer att betala Oncode Institute, villkorat av marknadsgodkännande, milstolpebetalningar samt låga ensiffriga royalties på nettoförsäljning av tasquinimod.

Nyligen publicerade Dr. Rebekka Schneiders grupp vid Erasmus MC i Rotterdam data som visar att tasquinimod lindrade sjukdomen i en experimentell MF-musmodell (Leimkuhler et al., Cell Stem Cell. 2021 Apr 1;28(4):637-652). Data som presenteras i publikationen visar att behandling med tasquinimod resulterar i normala blodvärden, minskning av fibros i benmärgen och normalisering av mjältens storlek i musmodellen. Resultaten tyder på att tasquinimod kan fungera som ett sjukdomsmodifierande läkemedel vid MF.

Active Biotech och Erasmus MC kommer att inleda ett forskningssamarbete relaterat till användning av tasquinimod i MF, som inkluderar såväl preklinisk som klinisk proof of concept-studie i patienter med MF. Den kliniska studien kommer att finansieras av Oncode Institute.

”Licensiering av dessa patenträttigheter är ett viktigt steg i den potentiella breddningen av tasquinimod inom området maligna blodsjukdomar med stort ouppfyllt medicinskt behov. Det finns endast begränsade behandlingsalternativ tillgängliga för MF och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Rebekka Schneider och hennes team på Erasmus MC för att ytterligare utvärdera möjligheten med tasquinimod i sjukdomen”, säger Helén Tuvesson, vd Active Biotech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helén Tuvesson, VD, 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.com
Hans Kolam, CFO, 046 19 20 44, hans.kolam@activebiotech.com

Denna information är sådan information som Active Biotech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 9 februari 2022, kl. 09.30.

Om tasquinimod
Tasquinimod är en oral immunmodulerande och anti-angiogen behandling under utveckling som påverkar tumörens förmåga att växa och metastasera. Tasquinimod är utvecklad som en ny immunmodulerande behandling för multipelt myelom. Tasquinimod har tidigare studerats som ett anti-cancer läkemedel hos patienter med solida cancerformer, inklusive en randomiserad fas III-studie i patienter med metastaserad prostatacancer. Toleransen för tasquinimod är välkarakteriserad baserat på dessa tidigare kliniska studier. Tasquinimod har visat en tydlig terapeutisk potential i prekliniska modeller av multipelt myelom, när det används som ett läkemedel och i kombination med standardbehandling för multipelt myelom. För närvarande pågår en fas Ib/IIa-studie i relapserande eller refraktärt multipelt myelom.

Om myelofibros
Myelofibros (MF) är en sällsynt form av blodcancer som tillhör en grupp sjukdomar som kallas myeloproliferativa neoplasier. Den grundläggande orsaken till MF är okänd. Den uppskattade årliga incidensen av MF är 0,4 – 1,3 fall per 100 000 personer i Europa. Patienter med MF har en onormal produktion av blodbildande celler som leder till att frisk benmärg ersätts med ärrvävnad (fibros). På grund av bristen på normal produktion av blodkroppar uppvisar patienter vanligtvis avvikelser i laboratorievärden såsom anemi och förändringar i antalet vita blodkroppar och blodcells-differentiering. Senare symtom inkluderar förstoring av mjälten, ökad risk för infektioner, nattliga svettningar och feber. MF är förknippat med förkortad överlevnad och dödsorsaker inkluderar benmärgssvikt och omvandling till akut leukemi. MF kan behandlas med benmärgstransplantation för lämpliga individer, erytropoietin för att hantera anemi och JAK-hämmare för att minska mjältens storlek. För närvarande finns det inga godkända terapier som skulle upphäva benmärgsfibros vid MF.

Om Active Biotech
Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) 
är ett bioteknikföretag som använder sin omfattande kompetensbas och projektportfölj för att utveckla unika immunmodulerande behandlingar för specialiserade onkologi- och immunologiska indikationer med stort medicinskt behov och betydande kommersiell potential. Efter beslut om en ny inriktning av forsknings- och utvecklingsverksamheten syftar Active Biotechs affärsmodell till att driva projekt till klinisk utvecklingsfas för att sedan vidareutveckla dessa internt eller i externa partnerskap. Active Biotech har för närvarande tre projekt i projektportföljen: Naptumomab, som utvecklas i samarbete med NeoTX Therapeutics, är en tumörriktad immunterapi. En klinisk fas Ib/II-program i patienter med avancerade solida tumörer pågår. Tasquinimod och laquinimod, som är immunomodulerande småmolekyler med en verkningsmekanism som innefattar modulering av funktionen hos myeloida immunceller, avses att användas för behandling av hematologiska cancerformer respektive inflammatoriska ögonsjukdomar. Tasquinimod är i klinisk fas Ib/IIa för behandling av multipelt myelom. Laquinimod är i klinisk fas I med en ögondroppsformulering, som kommer att följas av en fas II-studie för behandling av icke-infektiös uveit. Besök www.activebiotech.com för mer information.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Scheelevägen 22, 223 63 Lund
Tfn 046-19 20 00