Active Biotech har ingått avtal om överlåtelse av bolagets fastighet – extra bolagsstämma den 4 april 2019

Lund Sverige, 13 mars, 2019 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännager att Active Biotech har ingått avtal om överlåtelse av bolagets fastighet Forskaren 1 i Lund till ett nybildat investerarkollektiv lett av fastighetsbolaget Estea AB. Köpeskillingen uppgår till 275 MSEK.

Active Biotech AB (publ) är indirekt ägare av fastigheten Forskaren 1 i Lund. Sedan en tid tillbaka har bolaget haft fastigheten ute till försäljning.

Den 1 februari 2019 meddelade Active Biotech att bolaget erhållit ett indikativt, icke-bindande bud på fastigheten om 275 MSEK från ett nybildat investerarkollektiv lett av fastighetsbolaget Estea AB samt att styrelsen i Active Biotech ställt sig positiv till Esteas bud.

Efter slutförd due diligence-undersökning och Esteas anskaffning av förvärvsfinansiering har Active Biotech och Estea träffat avtal om överlåtelse av fastigheten. Köpeskillingen uppgår till 275 MSEK och motsvarar fastighetens bokförda värde. Tillsammans med den nyemission om cirka 47 MSEK som genomfördes under 2018 förväntas likviden från försäljningen av fastigheten finansiera bolagets verksamhet enligt nuvarande verksamhetsplan. Försäljningen av fastigheten innebär ett likviditetstillskott om cirka 70 MSEK.

”Vi är mycket glada att vi kommit överens med Estea om försäljning av fastigheten. Försäljningen ger ett likviditetstillskott vilket säkerställer finansieringen av verksamheten framöver”, säger Helén Tuvesson, VD för Active Biotech.

Active Biotechs största aktieägare, MGA Holding AB, har på önskemål av Estea förklarat sig beredd att medverka med upp till 40 procent av Esteas egenkapitalfinansiering. Överlåtelsen är därför villkorad av att Active Biotechs aktieägare godkänner överlåtelsen. Extra bolagsstämma hålls den 4 april 2019. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande idag.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelsen.

För mer information hänvisas till styrelsens redogörelse, jämte oberoende värderingsutlåtande, som hålls tillgängliga hos bolaget på Scheelevägen 22 i Lund och på www.activebiotech.com.

Lund den 13 mars, 2019

Helén Tuvesson
Verkställande Direktör

                            
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helén Tuvesson, Verkställande direktör
Tel. 046 19 21 56

Hans Kolam, CFO
Tel. 046 19 20 44


Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper utvecklas för neurodegenerativa sjukdomar. ANYARA, en immunterapi, befinner sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Denna information är sådan som Active Biotech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars, 2019, kl.18.00.

AB ang avtal om bolagets fastighet – extra bolagsst. 4 april 2019


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire