Active Biotech har erhållit indikativt bud på fastigheten i Lund – styrelsen är positiv

Som tidigare redovisats har Active Biotechs fastighet Forskaren 1 i Lund under en period varit ute till försäljning. Active Biotech har nu erhållit ett indikativt, icke-bindande bud på fastigheten uppgående till 275 MSEK från ett nybildat investerarkollektiv lett av fastighetsbolaget Estea AB (Estea). Budet motsvarar fastighetens bokförda värde. Active Biotechs styrelse ställer sig positiv till budet.

Esteas indikativa bud är villkorat bl.a. av att en due diligence-undersökning genomförs till Esteas belåtenhet. Inget avtal om försäljning har träffats och det är inte säkert att ett sådant kommer att träffas eller på vilka villkor en eventuell försäljning av fastigheten i så fall kommer att ske. Estea kommer att genomföra due diligence och arbeta med anskaffning av förvärvsfinansiering under maximalt en månad.

Active Biotechs största aktieägare, MGA Holding AB (Mats Arnhög), har på önskemål av Estea förklarat sig beredd att, efter vad Estea väljer, medverka med maximalt 40 procent av Esteas egenkapitalfinansiering. Om avtal om försäljning av fastigheten till Estea träffas är det därför styrelsens avsikt att kalla till en extra bolagsstämma för att låta aktieägarna ta ställning till försäljningen.

Lund den 1 februari 2019
Active Biotech AB (publ)

Helén Tuvesson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Kolam, CFO
Tfn 046 19 20 44

Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper utvecklas för neurodegenerativa sjukdomar. ANYARA, en immunterapi, befinner sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Denna information är sådan som Active Biotech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 1 februari 2019, kl. 16.15.

Active Biotech har erhållit indikativt bud på fastigheten


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire