Active Biotech ger statusuppdatering i sitt kliniska naptumomab-projekt

Lund, 5 Juli 2021  – Active Biotech (Nasdaq Stockholm: ACTI) gav idag en statusuppdatering av sin ledande läkemedelskandidat naptumomab, som utvecklas tillsammans med bolagets partner NeoTX.

Som tidigare meddelats förväntade vi oss att kunna presentera data från den pågående kliniska fas Ib/II-studien  med naptumomab i kombination med checkpoint-hämmare i patienter med avancerade solida tumörer under första halvåret i år. Studien ändrades för att även innefatta en utvärdering av förbehandling med obinutuzumab för att utvärdera dess effekt på anti-drog antikroppar (ADA) mot naptumomab. Studien pågår fortfarande och vi kommer att uppdatera när resultat finns tillgängliga. För mer information om studien, se ClinicalTrials.gov: NCT03983954.

Förberedelser pågår också för att inleda den tidigare meddelade fas II-studien i kombination med docetaxel i patienter med icke-småcellig lungcancer. För mer information om studien, se ClinicalTrials.gov: NCT04880863.

”Vi är mycket nöjda med NeoTXs engagemang i naptumomab-projektet och ser fram mot att få uppdatera vartefter projektet fortskrider”, säger Helén Tuvesson, VD för Active Biotech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helén Tuvesson, VD, 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.com
Hans Kolam, CFO, 046 19 20 44, hans.kolam@activebiotech.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2021, kl. 08.30.

Active Biotech AB
(Org.nr 556223-9227)
Scheelevägen 22, 223 63 Lund, Sweden
Tel: 046 19 20 00

Active Biotech
Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag som använder sin
omfattande kompetensbas och projektportfölj för att utveckla unika immunmodulerande behandlingar för specialiserade onkologi- och immunologiska indikationer med stort medicinskt behov och betydande kommersiell potential. Efter beslut om en ny inriktning av forsknings- och utvecklingsverksamheten syftar Active Biotechs affärsmodell till att driva projekt till klinisk utvecklingsfas för att sedan vidare-utveckla dessa internt eller i externa partnerskap. Active Biotech har för närvarande tre projekt i
projektportföljen: Naptumomab, som utvecklas i samarbete med NeoTX Therapeutics, är en tumörriktad immunterapi. Ett kliniskt fas Ib/II-program i patienter med avancerade solida tumörer pågår. Tasquinimod och laquinimod, som är immunomodulerande småmolekyler med en verkningsmekanism som innefattar modulering av funktionen hos myeloida immunceller, avses att användas för behandling av hematologiska cancerformer respektive inflammatoriska ögonsjukdomar. Tasquinimod är i klinisk fas Ib/IIa för behandling av multipelt myelom. En klinisk fas II för behandling av patienter med icke-infektiös uveit med laquinimod förbereds och planeras starta under andra halvåret 2021. Besök www.activebiotech.com för mer information.