Active Biotech: FDA beviljar särläkemedelsstatus för tasquinimod för behandling av multipelt myelom

Lund 12 april 2017 – Active Biotech AB (Nasdaq Stockholm:ACTI) meddelar i dag att Active Biotech har beviljats särläkemedelstatus  av FDA (U.S. Food and Drug Administration) för tasquinimod, för behandling av multipelt myelom.

FDA’s Orphan Drug Designation program ger särläkemedelsstatus för läkemedelskandidater avsedda för säker och effektiv behandling, diagnos eller förebyggande av ovanliga sjukdomar som drabbar färre än 200.000 människor i USA. Denna särläkemedelsstatus ger 7 års marknadsexklusivitet vid marknadsgodkännande samt vissa andra fördelar.

Om tasquinimod
Tasquinimod är en immunmodulerande, metastashämmande och anti-angiogen substans som påverkar tumörers möjlighet att växa och sprida sig. Tasquinimod verkar på immunsuppressiva celler som spelar en viktig roll för tumörtillväxt i multipelt myelom, på grund av deras förmåga att osynliggöra tumörceller för immunförsvaret, öka nybildningen av kärl till tumören och att påverka bildning av metastaser. Robusta resultat har visats med tasquinimod i djurmodeller for multipelt myelom. Tasquinimod har patentskydd för behandling av multipelt myelom till 2035. Utvecklingen av tasquinimod har tidigare inriktats mot behandling av prostatacancer där klinisk effekt och god säkerhetsprofil visats i fas 2 och 3 studier. Active Biotech söker en partner för den fortsatta utvecklingen av tasquinimod inom multipelt myelom.

Om Multipelt myelom
Multipelt myelom är en obotlig form av blodcancer där plasmacellerna i benmärgen växer okontrollerat medan andra blodbildande celler såsom vita och röda blodkroppar och blodplättar trycks ner. Detta leder till anemi (blodbrist), infektioner, nedbrytning av benvävnad samt njurproblem eftersom normala plasmaceller är viktiga för kroppens immunförsvar och för produktionen av antikroppar. Trots nya behandlingar som väsentligt förbättrat prognos och överlevnad för patienter med multipelt myelom utgör den biologiska heterogeniteten hos sjukdomen och den resistens mot behandling som uppstår stora utmaningar och det medicinska behovet av nya behandlingar är fortsatt stort.

Tomas Leanderson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Kolam, CFO
Tfn 046 19 20 44

Active Biotech AB (publ)(NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, är i registreringsgrundande fas 3-prövning för behandling av relapserande remitterande multipel skleros. Laquinimod är även i fas 2-prövningar för behandling av primärprogressiv multipel skleros och Huntingtons sjukdom. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Denna information är sådan information som Active Biotech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 12 april 2017, kl.13.30.

FDA beviljar särläkemedelsstatus för tasquinimod


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire