Active Biotech erhåller delmålsbetalning från Ipsen för studien 10TASQ10

Avtalsenlig delmålsbetalning om 12 miljoner EUR

Lund, Sverige och Paris, Frankrike den 9 oktober 2013.Active Biotech (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) och Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) meddelar idag att Active Biotech, enligt utvecklings- och kommersialiseringsavtalet för läkemedelskandidaten tasquinimod, har erhållit en delmålsbetalning från Ipsen om 12 miljoner EUR.

Om avtalet
Active Biotech och Ipsen tecknade 2011 ett samarbetsavtal för gemensam utveckling och kommersialisering av tasquinimod. Avtalet ger Ipsen exklusiva rättigheter till kommersialisering av tasquinimod globalt, förutom i Nord- och Sydamerika och Japan där Active Biotech behållit alla kommersialiserings- och marknadsrättigheter. Bolagen utvecklar tasquinimod gemensamt för behandling av metastaserad kastratresistent prostatacancer (mCRPC) och Ipsen bedriver utveckling även i andra cancerindikationer. 

Active Biotech ansvarar för genomförande och finansiering av den registreringsgrundande fas III-studien 10TASQ10 och kommer att erhålla upp till 200 miljoner EUR (varav en initial ersättning om 25 miljoner EUR samt 32 miljoner EUR i delmålsbetalningar hittills erhållits) vid infriandet av olika kliniska, regulatoriska och kommersiella delmål. Vidare kommer en trappstegsvis stigande dubbelsiffrig royalty att betalas av Ipsen till Active Biotech på all försäljning av tasquinimod i Ipsens territorium.

Om tasquinimod
Tasquinimod är en unik småmolekyl som verkar i tumörens mikromiljö genom att binda till S100A9 och modulera regulatoriska myeloida cellfunktioner. Tasquinimod har såväl immunmodulerande, anti-angiogena som anti-metastaserande egenskaper och kan även motverka tumörens svar på syrebrist vilket bidrar till en effekt på tumörens mikromiljö. Utvecklingen av tasquinimod är idag främst fokuserad på behandling av prostatacancer men studier i andra cancerindikationer pågår. Den pågående studien 10TASQ10 är en global, registreringsgrundande, randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad klinisk fas III-studie av tasquinimod i patienter med metastaserad kastratresistent prostatacancer (mCRPC) som ännu ej behandlats med kemoterapi. Syftet med studien 10TASQ10 är att bekräfta tasquinimods effekt med radiologisk progressionsfri överlevnad (PFS) som primärt kliniskt mål och överlevnad (OS) som främsta sekundära mål. Fas III-studien 10TASQ10 färdigrekryterades i december 2012 med 1245 randomiserade patienter, som planerat enligt det kliniska protokollet. Studien rekryterade patienter i 37 länder och omfattar över 200 kliniker. Active Biotech och Ipsen planerar att göra den primära PFS-analysen för 10TASQ10-studien 2014, vid samma tidpunkt som den första interimsanalysen för överlevnad (Overall Survival, OS).

Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, tasquinimod för prostatacancer samt ANYARA för behandling av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare ett projekt i klinisk utveckling; paquinimod (57-57) för systemisk skleros, även den i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Om Ipsen

Ipsen är ett globalt specialistläkemedelsföretag med försäljning som 2012 översteg 1.2 miljarder EUR. Bolagets ambition är att bli ledande inom området specialistläkemedel för behandling av svåra kroniska sjukdomar. Utvecklingsstrategin stöds av tre olika affärsområden: neurologi, endokrinologi och uro-onkologi. Därutöver har bolaget en aktiv policy kring samarbetsavtal. Ipsens forskning är fokuserad på innovativa och differentierade teknologiplattformar samt peptider och toxiner. 2012 uppgick forskningskostnaderna till nära 250 miljoner EUR, mer än 20 % av den totala försäljningen. Koncernen har totalt närmare 4 900 anställda världen över. Ipsens aktier handlas på segment A på börsen Euronext Paris (IPN, ISIN kod: FR0010259150) och kvalificerar under ”Service de Règlement Différé” (”SRD”). Företaget ingår i SBF 120 index. Ipsen har implementerat ”Sponsored Level I American Depositary Receipt (ADR)”, vilket innebär att aktien kan handlas onoterad i USA under symbolen IPSEY. För ytterligare information om Ipsen, se www.ipsen.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Active Biotech:
Tomas Leanderson, VD
Tfn: 046 19 20 95
E-mail:tomas.leanderson@activebiotech.com

 Hans Kolam, CFO
 Tfn: 046-19 20 44
 E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

  Ipsen:

Media
Didier Véron
Brigitte Le Guennec
Vice President, Public Affairs and Corporate Communications
Tfn: +33 (0)1 58 33 51 16
Fax: +33 (0)1 58 33 50 58
E-mail: didier.veron@ipsen.com
  Media and Public Relations Officer
  Tfn: +33 (0)1 58 33 51 17
  Fax: +33 (0)1 58 33 50 58
  E-mail : brigitte.le.guennec@ipsen.com
Financial Community
Pierre Kemula
Stéphane Durant des Aulnois
Vice President, Corporate Finance, Treasury and Financial Markets
Tfn: +33 (0)1 58 33 60 08
Fax: +33 (0)1 58 33 50 63
E-mail: pierre.kemula@ipsen.com
Investor Relations Manager
Tfn: +33 (0)1 58 33 60 09
Fax: +33 (0)1 58 33 50 63
E-mail: stephane.durant.des.aulnois@ipsen.com

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden. Sådana framåtblickande uttalanden inkluderar kända och okända risker, osäkerheter samt andra viktiga faktorer vilka kan medföra att bolagets faktiska resultat och utveckling, eller utvecklingen i branschen, väsentligen avviker från sådant resultat eller utveckling som de framåtblickande uttalandena inbegriper. Bolaget åtar sig ej något ansvar för att uppdatera eller offentliggöra eventuella modifieringar avseende framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser, omständigheter eller förändringar av förväntningar efter datumet för detta pressmeddelande.

 

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden.Informationen lämnades för offentliggörande den 9 oktober 2013, kl. 07.30.

Active Biotech erhåller delmålsbetalning från Ipsen


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE
HUG#1734300