Active Biotech: Data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenteras på ”European Huntingtons Disease Network (EHDN) plenary meeting 2018”

PRESSMEDDELANDE

Data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenteras på den vetenskapliga konferensen ”European Huntingtons Disease Network (EHDN) plenary meeting 2018”


Lund den 13 september, 2018 –Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar idag att initiala data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom kommer att presenteras av Global Coordinating Principal Investigator, Dr Ralf Railmann vid den vetenskapliga konferensen ”European Huntingtons Disease Network (EHDN) plenary meeting 2018” som hålls i Wien 14-16 september. Resultaten kommer att presenteras muntligt vid en session den 16 september samt som en poster med titeln ”LEGATO-HD Study: A phase 2 study assessing the efficacy and safety of laquinimod as a treatment for Huntington disease”. Data som presenteras innefattar resultat på primärt och sekundärt studiemål samt säkerhetsprofil. Fullständig analys av studien pågår och ytterligare resultat kommer att presenteras framöver på vetenskapliga konferenser.

Postern kommer att finnas tillgänglig på Active Biotech hemsida (www.activebiotech.com) i anslutning till presentationen.

OM LEGATO-HD
LEGATO-HD är en multinationell, multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupp, fas 2-studie av laquinimod som potentiell behandling av patienter med Huntingtons sjukdom. Studien utformades för att utvärdera tre doser (0,5 mg, 1,0 mg och 1,5 mg dagligen) jämfört med placebo. Den högsta dosen, 1.5 mg avbröts i januari 2016, som en försiktighetsåtgärd efter att kardiovaskulära säkerhetsproblem observerats i multipel skleros-studier med laquinimod på 1,2 mg respektive 1,5 mg. Inga liknande problem identifierades i LEGATO-HD studien.

Det primära studiemålet, att utvärdera förändring efter 12 månaders behandling jämfört med studiestart i UHDRS-TMS, för dosen 1,0 mg jämfört med placebo uppnåddes inte. Däremot uppnåddes det sekundära målet procentuell förändring av hjärnatrofi (caudatusvolym) efter 12 månader jämfört med studiestart för dosen 1,0 mg jämfört med placebo. Säkerhetsprofilen i studien var likvärdig med den förväntade i patientpopulationen.

Fullständig analys av studien pågår och i de explorativa utfallen ingår förändring av Unified Huntington’s Disease Rating Scale – Total Motor Score (UHDRS-TMS) och procentuell förändring i hjärnatrofi för dosen 0,5 mg, samt förändringar i uppmätt motorisk funktion, kognitiv funktion, funktionskapacitet och hjärnvolymer för doserna 1,0 respektive 0,5 mg var för sig. Säkerhetsmåtten omfattade rapporterade biverkningar, kliniska laboratorietester, vitalparametrar, EKGs, fysiska undersökningar och självmordsbenägenhet.

Studien genomfördes av Teva i samarbete med Huntington Study Group och European Huntington’s Disease Network. Studien är registrerad som NCT02215616 på clinicaltrials.gov och dess EudraCT-nummer är 2014-000418-75.

Lund den 13 september, 2018
Active Biotech AB (publ)
  

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Helén Tuvesson, VD
Tel +46 46 19 20 95
Email: helen.tuvesson@activebiotech.com

Hans Kolam, CFO
Tel +46 46 19 20 44
Email: hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper utvecklas för neurodegenerativa sjukdomar. ANYARA, en immunterapi, befinner sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 september, 2018, kl. 11.00.

Presentation av LegatoHD på EHDN


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire