Active Biotech AB Delårsrapport januari – september 2015

Laquinimod

  • Den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien CONCERTO i relapserande remitterande MS (RRMS) fortskrider enligt plan och resultat förväntas 2017
  • Fas 2-studierna ARPEGGIO, som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS), och LEGATO-HD för behandling av Huntingtons sjukdom fortskrider enligt plan

Tasquinimod      

  • Finala resultat från Active Biotechs tasquinimod fas 3-studie 10TASQ10 presenterade på konferensen ECC visade att behandling med tasquinimod gav en förlängd radiologisk progressionsfri överlevnad (rPFS), 7.0 vs. 4.4 månader men att den positiva effekten på rPFS ej kunde översättas i en förlängd totalöverlevnad, OS

ISI           

  • Enbart kommersiella aktiviteter kommer att bedrivas från 2016

Ekonomisk översikt

MSEK   Q3     Q1 – Q3   Helår  
  2015 2014   2015 2014   2014  
                 
Nettoomsättning 5.2 2.6   11.3 7.5     10.4  
                 
Rörelseresultat  -22.2 -55.7   -149.7 -172.8   -228.5  
                 
Resultat efter skatt  -23.4 -56.6   -152.7 -174.5   -231.5  
                 
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0.26 -0.76   -1.70 -2.33     -3.02  
                 
Likvida medel (vid periodens slut)       132.4 161.0    328.5  

För ytterligare information, vänligen kontakta:                    

  Tomas Leanderson, VD
  Tfn 046-19 20 95

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44

 

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

 

 Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Active Biotech AB Delårsrapport januari – september 2015


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1964750