Delårsrapport januari – september 2018

Kvartal 3 i korthet

  • Active Biotech tillhandahåller uppdatering om laquinimod i Huntingtons sjukdom
  • Active Biotech återtar globala rättigheter till utveckling och kommersialisering av laquinimod
  • Data från LEGATO-HD studien med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenteras på EHDN

Händelser efter periodens utgång

  • Utökade data från LEGATO-HD presenteras på HSG
  • Active Biotech har hos den bank som finansierar bolagets fastighet i Lund begärt att den frist (senast den 31 december 2018) som ingår i låneavtalet för fastighetsförsäljningen ska tas bort, så att Active Biotech ges handlingsutrymme att genomföra fastighetsförsäljningen på ett för bolaget och aktieägarna ändamålsenligt sätt utan tidspress. Active Biotechs avsikt är att avyttra fastigheten snarast. Om inte önskat besked erhålls från långivande bank är det styrelsens bedömning att den föreskrivna slutdagen för försäljning av fastigheten inte kommer att kunna uppfyllas. Active Biotech kommer inte, utan att en försäljning kommit till stånd, att ha erforderlig likviditet att återbetala banklånet. Mot bakgrund av att Active Biotech har haft och alltjämt har förmåga att fortlöpande fullgöra sina amorterings- och räntebetalningsförpliktelser gentemot banken, och att banken bedöms ha full täckning för sin lånefordran i den fastighetspant som banken innehar (värdering inhämtad av banken från fristående fastighetsvärderare, visar ett övervärde i förhållande till utestående låneskuld i storleksordningen 75 MSEK), bedömer styrelsen det osannolikt att banken kommer att medverka till att bolaget hamnar i en finansiell krissituation

                   
Ekonomisk översikt

MSEK Q3 Q1-Q3 Helår
  2018 2017 2018 2017 2017
Nettoomsättning 4,7 5,1 15,2 14,8 20,2
Rörelseresultat -6,9 -6,5 -22,8 -44,2 -102,5
Resultat efter skatt -8,7 -8,4 -28,0 -48,6 -108,8
Resultat per aktie (SEK) -0,06 -0,07 -0,21 -0,40 -0,89
Likvida medel (vid periodens slut) 36,0 35,6 25,2

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, VD
  Tfn 046-19 21 56


  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Läs hela delårsrapporten här.


Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i denna delårsrapport enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018, kl. 21.30 CET.