Årsredovisning 2020 Active Biotech AB (publ)

Active Biotechs årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på www.activebiotech.com.

Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt.
Ladda ner som PDF

Lund den 22 april 2021
Active Biotech AB (publ)

Helén Tuvesson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helén Tuvesson, VD, tel. 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.com
Hans Kolam, CFO, tel. 046 19 20 44, hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech AB (org.nr. 556223-9227)
Scheelevägen 22, 223 63 Lund
Tel. 046 19 20 00

Denna information är sådan information som Active Biotech AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 22 april 2021, kl. 11.00.

Active Biotech

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag som använder sin om-fattande kompetensbas och projektportfölj för att utveckla unika immunmodulerande behandlingar för specialiserade onkologi- och immunologiska indikationer med stort medicinskt behov och betydande kommersiell potential. Efter beslut om en ny inriktning av forsknings- och utvecklings-verksamheten syftar Active Biotechs affärsmodell till att driva projekt till klinisk utvecklingsfas för att sedan vidare-utveckla dessa internt eller i externa partnerskap. Active Biotech har för närvarande tre projekt i projektportföljen: Naptumomab, som utvecklas i samarbete med NeoTX Therapeutics, är en tumörriktad immunterapi. Ett kliniskt fas Ib/II-program i patienter med avancerade solida tumörer pågår. Tasquinimod och laquinimod, som är immunomodulerande småmolekyler med en verknings-mekanism som innefattar modulering av funktionen hos myeloida immunceller, avses att användas för behandling av hematologiska cancerformer respektive inflammatoriska ögonsjukdomar. Tasquinimod är i klinisk fas Ib/IIa för behandling av multipelt myelom. En klinisk fas II för behandling av patienter med icke-infektiös uveit med laquinimod förbereds och planeras starta under andra halvåret 2021. Besök www.activebiotech.com för mer information.