Active Biotech har erhållit indikativt bud på fastigheten i Lund – styrelsen är positiv

Som tidigare redovisats har Active Biotechs fastighet Forskaren 1 i Lund under en period varit ute till försäljning. Active Biotech har nu erhållit ett indikativt, icke-bindande bud på fastigheten uppgående till 275 MSEK från ett nybildat investerarkollektiv lett av fastighetsbolaget Estea AB (Estea). Budet motsvarar fastighetens bokförda värde. Active Biotechs styrelse ställer sig positiv till budet.

Esteas indikativa bud är villkorat bl.a. av att en due diligence-undersökning genomförs till Esteas belåtenhet. Inget avtal om försäljning har träffats och det är inte säkert att ett sådant kommer att träffas eller på vilka villkor en eventuell försäljning av fastigheten i så fall kommer att ske. Estea kommer att genomföra due diligence och arbeta med anskaffning av förvärvsfinansiering under maximalt en månad.

Active Biotechs största aktieägare, MGA Holding AB (Mats Arnhög), har på önskemål av Estea förklarat sig beredd att, efter vad Estea väljer, medverka med maximalt 40 procent av Esteas egenkapitalfinansiering. Om avtal om försäljning av fastigheten till Estea träffas är det därför styrelsens avsikt att kalla till en extra bolagsstämma för att låta aktieägarna ta ställning till försäljningen.

Läs hela pressmeddelandet här.