Active Biotech Delårsrapport Q3 2022

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3

  • Styrelsen beslutade med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra en företrädesemission om cirka 55 SEK för att säkra finansieringen av de pågående och planerade utvecklingsprogrammen (4 aug)
  • Den första delen av fas I-studien med upprepad dosering av laquinimod ögondroppar är avslutad utan några allvarliga biverkningar som kan kopplas till laquinimod och studien har utökats med ytterligare en dosgrupp
  • Active Biotech tillkännager slutligt utfall av bolagets företrädesemission (7 sep)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Active Biotech stärker ytterligare patentskyddet för laquinimod vid ögonsjukdomar med beviljat patent i USA (24 okt)

EKONOMISK ÖVERSIKT

MSEK jul-sep jan-sep Helår
2022 2021 2022 2021 2021
Nettoomsättning
Rörelseresultat -13,4 -11,3 -42,6 -33,6 -49,8
Resultat efter skatt -13,4 -11,2 -43,4 -33,7 -49,8
Resultat per aktie (SEK) -0,06 -0,05 -0,19 -0,16 -0,24
Likvida medel (vid periodens slut) 55,0 68,4 53,1

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.