Active Biotech Delårsrapport januari – mars 2020

Kvartal 1 i korthet

  • Active Biotech offentliggör ny inriktning
  • Patent beviljat i Japan för användning av tasquinimod i multipelt myelom

Händelser efter periodens utgång

  • Med anledning av COVID-19-pandemin kommer det i samband med Årsstämman planerade investerarmötet att skjutas upp till en senare tidpunkt

Ekonomisk översikt

MSEK Q1 Helår
  2020 2019   2019
Nettoomsättning 0.5 5.5 8.4
Rörelseresultat -9.7 -6.4 -32.3
Resultat efter skatt -10.1 -8.1 -34.1
Resultat per aktie -0.07 -0.06 -0.24
Likvida medel (vid periodens slut) 47.9 16.4 59.7

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helén Tuvesson, CEO
Tel: +46 (0)46 19 21 56

Hans Kolam, CFO
Tel: +46 (0)46 19 20 44

Active Biotech AB
(Corp. Reg. No. 556223-9227)
Box 724, SE-220 07 Lund
Tel: +46 (0)46 19 20 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i denna delårsrapport enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 23 april, 2020, kl. 08.30 CET.

 

Active Biotech Delårsrapport januari – mars 2020