Active Biotech: Bokslutsrapport 2021

2022-02-09 22.30 (CET) REGULATORISKT


HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4

Under 2021 gjorde vi betydande framsteg i våra projekt för att tillgodose otillfredsställda  medicinska behov inom hematologiska cancerformer och inflammatoriska ögonsjukdomar. Särskilt det fjärde kvartalet visade sig vara en hektisk period med fortsatt stark utveckling för alla prioriterade projekt i vår portfölj.

Tasquinimod

  • Klinisk utveckling i multipelt myelom avancerade till kombinationsbehandling efter att den inledande fasen av den pågående studien i USA slutförts (3 okt)
  • Prekliniska data kring tasquinimod presenterades vid ASH 2021 (11-12 dec)

Naptumomab

  • Active Biotech och NeoTX meddelade att den första patienten hade rekryterats i den kliniska fas IIa-studien med naptumomab estafenatox i kombination med docetaxel i patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) (20 okt)
  • Data som visar att naptumomab estafenatox ökar CAR-T-cellers effektivitet presenterades av Active Biotechs partner NeoTX på SITC 2021 (12 nov)

Laquinimod

  • Första försökspersonen doserad I klinisk fas I-studie med laquinimod ögondroppar (10 dec)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Dr. Erik Vahtola utsedd till medicinsk chef (CMO) (1 jan)
  • Första patienten doserad i kombinationsdelen av fas Ib/IIa-studien av tasquinimod i multipelt myelom (7 feb)
  • Active Biotech ingår globalt patenlicensavtal med Oncode Institute för tasquinimod i myelofibros (9 feb)

Financial summary

SEK M okt-dec jan-dec
  2021    2020 2021 2020
Nettoomsättning 6,2 6,7
Rörelseresultat -14,9 -4,1 -48,5 -32,3
Resultat efter skatt -14,9 -4,1 -48,6 -32,2
Resultat per aktie (SEK) -0,07 -0,02 -0,23 -0,19
Likvida medel (vid periodens slut) 53,1 26,2

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helén Tuvesson, CEO
Tel: 046-19 21 56
Hans Kolam, CFO
Tel: 046-19 20 44
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Scheelevägen 22, 223 63 Lund
Tel: 046-19 20 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i denna bokslutsrapport enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2022, kl. 22.30.


Bokslutsrapport 2021