Active Biotech AB: Delårsrapport januari – juni 2019

Väsentliga händelser under kvartal 2

  • Extra bolagsstämma den 4 april 2019, beslöt i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av överlåtelse av bolagets fastighet, till Estea AB
  • Active Biotech slutförde överlåtelsen av fastigheten, Forskaren 1, till Estea AB den 5 april 2019. Köpeskillingen uppgick till 275 MSEK och motsvarar fastighetens bokförda värde. Transaktionen medförde ett likviditetstillskott om cirka 70 MSEK
  • Fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenterades på den vetenskapliga konferensen ”American Academy of Neurology – AAN” i Philadelphia, den 6 maj, 2019
  • Michael Shalmi valdes till ny styrelseordförande och Uli Hacksell till ny styrelseledamot vid Årsstämman den 23 maj

Ekonomisk översikt

MSEK

Q2

Q1-Q2

Helår

 

2019

2018 2019 2018

2018

Nettoomsättning

1,1

5,7 6,6 10,5

20,1

Rörelseresultat

-5,4

-7,3 -11,8 -15,9

-29,8

Resultat efter skatt

-5,5

-9,1 -13,6 -19,3

-36,9

Resultat per aktie (SEK)

-0,04

-0,07 -0,09 -0,15

-0,27

Likvida medel (vid periodens slut) 77,2 45,6 25,6

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helén Tuvesson, VD
Tfn 046-19 21 56
Hans Kolam, CFO
Tfn 046-19 20 44
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Läs hela rapporten här.

 

 Denna information är sådan information som Active Biotech är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti, 2019, kl. 08.30.