Active Biotech AB – Delårsrapport januari – juni 2018

Kvartal 2 i korthet

  • Bolagets samarbetspartner NeoTX presenterade nya prekliniska data för ANYARA på den vetenskapliga konferensen AACR i Chicago
  • Den under april genomförda nyemissionen tillförde bolaget 47,1 miljoner kronor

Händelser efter periodens utgång

  • Bolaget meddelar att fas 2-studien LEGATO-HD, som utvärderar effekt och säkerhet hos laquinimod i Huntingtons sjukdom (HD), inte uppnådde sitt primära mål att bromsa sjukdomsutveckling. Däremot uppnåddes det sekundära målet, minskad hjärnatrofi. Laquinimod uppvisade utmärkt säkerhet i studien
  • Bolaget inleder ett vetenskapligt samarbeta med The Wistar Institute, Philadelphia i USA, kring tasquinimod för att stötta framtida klinisk utveckling i multipelt myelom

                   
Ekonomisk översikt

MSEK Q2 Q1-Q2 Helår
  2018 2017 2018 2017 2017
Nettoomsättning 5,7 5,1 10,5 9,8 20,2
Rörelseresultat -7,3 -23,1 -15,9 -37,7 -102,5
Resultat efter skatt -9,1 -24,4 -19,3 -40,2 -108,8
Resultat per aktie (SEK) -0,07 -0,20 -0,15 -0,33 -0,89
Likvida medel (vid periodens slut) 45,6 47,7 25,2

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, VD
  Tfn 046-19 21 56

  

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.