Active Biotech återtar globala rättigheter till utveckling och kommersialisering av laquinimod

2018-09-05 08.30 (CEST)Regulatoriskt

PRESSMEDDELANDE

 

Lund, Sverige 5 september, 2018 - Active Biotech (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) tillkännager i dag att man återtar de globala utvecklings- och kommersialiseringsrättigheterna till laquinimod från Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Tevas beslut att återlämna rättigheterna baseras på att Teva inte avser att fortsätta den kliniska utvecklingen av laquinimod. Som en konsekvens av beslutet återgår till Active Biotech, i enlighet med licensavtalet, de fullständiga rättigheterna, inkluderande alla data genererade i det omfattande prekliniska- och kliniska utvecklingsprogrammet som Teva bedrivit sedan 2004.

Laquinimod, en oral tablettbehandling har primärt utvecklats som en potentiell behandling av neurodegenerativa sjukdomar som multipel skleros (MS) och Huntingtons sjukdom. Det globala utvecklingsprogrammet som utvärderat laquinimod innefattar tre genomförda fas III-studier i skovvis MS (RRMS) och en fas II-studie i Huntingtons sjukdom.  Laquinimod har genomgående uppvisat effekt på skov-relaterade studiemål och MRI-parametrar i RRMS patienter. En uttalad effekt av laquinimod på hjärnatrofi har visats i både RRMS och Huntingtons patienter. Därutöver har laquinimod uppvisat en god säkerhetprofil i det kliniska programmet.

"Vi är tacksamma för det goda samarbetet med Teva och för det omfattande utvecklingsprogram som genomförts med laquinimod. Den uttalade effekten av laquinimod på hjärnatrofi i både RRMS och Huntingtons patienter stärker vår övertygelse att laquinimod har en stor potential som en möjlig behandling av neurodegenerativa sjukdomar, ett område med stort medicinskt behov. Vi kommer därför att utvärdera alla möjligheter till en fortsatt utveckling av laquinimod" säger Helén Tuvesson, VD för Active Biotech.

Om laquinimod
Laquinimod, en läkemedelskandidat för oralt bruk en gång om dagen, är en selektiv aktivator av Ah-receptorn avsedd att påverka neurodegeneration och inflammation genom en ny verkningsmekanism. Laquinimod har primärt utvärderats för behandling av multipel skleros (MS), samt Huntingtons sjukdom men kliniska studier har även utförts i Crohns sjukdom och Systemisk Lupus Erythematosus (SLE). Det globala kliniska utvecklings-programmet som utvärderat laquinimod i MS inkluderar tre genomförda fas III-studier i skovvis MS; ALLEGRO, BRAVO och CONCERTO-studien, samt fas II-studien ARPEGGIO i primärprogressiv MS. I fas II-studien LEGATO-HD utvärderades laquinimod i den ovanliga neurodegenerativa sjukdomen Huntingtons sjukdom, där laquinimod även har erhållit särläkemedelstatus i USA.

Lund den 5 september 2018

Active Biotech AB (publ)
Helén Tuvesson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Kolam, CFO
Tfn 046 19 20 44
Helén Tuvesson, VD
Tfn 046 19 21 56

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper utvecklas för neurodegenerativa sjukdomar. ANYARA, en immunterapi, befinner sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Denna information är sådan information som Active Biotech är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2018, kl. 08.30 CET. 

Active Biotech återtar rättigheter till laquinimod