Säkerhet och preliminär aktivitet av naptumomab i kombination med durvalumab presenterad på AACR 2023

Lund, 19 april 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar idag att NeoTX Therapeutics, exklusiv licenstagare för naptumomab estefanatox (naptumomab, Nap) från Active Biotech presenterade följande interimsresultat från fas Ib-studien med naptumomab i kombination med checkpoint-hämmaren durvalumab hos patienter med avancerade eller metastaserande solida tumörer. Resultaten presenterades vid en posterpresentation vid American Association for Cancer Research (AACR) årsmöte 14 – 19 april i Orlando, Florida.

Studien inkluderade 59 patienter med tidigare behandlad avancerad eller metastaserad sjukdom och en hög sannolikhet för 5T4-uttryck på tumören. Det primära målet var att utvärdera säkerheten, tolerabiliteten och bestämma den maximala tolererade dosen (MTD) samt den rekommenderade fas II-dosen (RP2D) av naptumomab i kombination med checkpoint-hämmaren (CPI) durvalumab. Sekundära mål inkluderade antitumöraktivitet och varaktighet av respons baserat på RECIST 1.1/iRECIST av kombinationen. Förbehandling med obinutuzumab användes för att hämma bildningen av anti-läkemedelsantikroppar (ADA). Resultaten från dosupptrappningen och MTD – expansionsdelen av studien visar att naptumomab vid RP2D på 10mcg/kg i kombination med durvalumab generellt tolereras väl med begränsad toxicitet. Preliminära resultat visar att förbehandling med obinutuzumab minskar bildandet av ADA och bevarar plasmanivåerna av naptumomab. Fullständiga samt bestående svar sågs hos patienter, där svar på monoterapi med CPI inte förväntades. I nästa steg planeras kohortexpansion i patienter med cancer i matstrupen.

”Jag är entusiastisk över naptumomabs potential att samverka med checkpoint inhibitorer. Naptumomabs förmåga att leda aktiverade T-celler till tumören, omforma mikromiljön, imitera neoantigen samt inducera epitopspridning och långtidsminne tillsammans med en acceptabel säkerhetsprofil gör naptumomab till ett bra alternativ vid kombination med checkpoint inhibitorer, speciellt för patienter som vanligtvis inte svarar på immunterapi.” Asher Nathan, CEO vid NeoTX Therapeutics.

Abstraktet, Safety and Preliminary Activity of Naptumomab Estafenatox (NAP) and Durvalumab in Patients with Advanced or Metastatic Solid Tumors – Interim Results from a Phase 1b Trial finns tillgängligt på American Association for Cancer Research (AACR) årsmöte 2023 webbsida https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/10828/presentation/10341.

För mer information om studien, besök www.clinicaltrials.gov NCT03983954