Active Biotech bekräftar positiv klinisk säkerhetsprofil för laquinimod ögondroppar

Lund, 30 januari 2023 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelade idag slutförandet av den kliniska fas I-studien som testar säkerhet och tolerabilitet hos den nyutvecklade ögondroppsformuleringen av laquinimod i friska försökspersoner. Enligt resultaten var ögondroppsformuleringen säker och väl tolererad både vid enstaka stigande doser och efter upprepade doser i upp till 21 dagar. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats.

”Det finns ett stort otillfredsställt medicinskt behov av nya effektiva behandlingar med en fördelaktig säkerhets- och tolerabilitetsprofil som kan användas vid inflammatoriska ögonsjukdomar som icke-infektiös uveit, en synhotande ögonsjukdom. De preliminära resultaten av denna studie är uppmuntrande och utan några säkerhetsproblem eller lokala toxicitetsproblem med laquinimod ögondroppar i de testade doseringsgrupperna”, säger Dr Gerhard Garhöfer, klinisk prövningsledare för studien i Wien, Österrike.

Laquinimod utvecklas som en ny behandling för inflammatoriska ögonsjukdomar, och prekliniska data tyder på att laquinimod kan ha en terapeutisk effekt när det ges som en kapsel eller som en topikal behandling på ögat. Active Biotech har utvecklat en ögondroppsformulering av laquinimod i syfte att använda den initialt för behandling av patienter med icke-infektiös uveit.

”Prekliniska data har visat att laquinimod har potential att användas som ett behandlingsalternativ vid svåra inflammatoriska ögonsjukdomar. Med säkerhetsprofilen fastställd kommer nästa steg att vara att starta en klinisk studie med laquinimod i patienter”, säger Erik Vahtola, CMO för Active Biotech.

Studien var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas I-studie för att bestämma säkerhet och tolerabilitet och fastställa en säker och tolererbar dos för fortsatt utveckling av laquinimod ögondroppar efter engångsdosering och upprepad dosering till friska försökspersoner. Sekundära mål inkluderade bedömning av okulär toxicitet och farmakokinetik för laquinimod.

All data från studien analyseras för närvarande, och de fullständiga studieresultaten kommer att rapporteras under första halvåret 2023.

Mer information om studien finns på www.clinicaltrials.gov ref. NCT05187403