Valberedningen i Active Biotech föreslår ytterligare en ny styrelseledamot

Som tidigare kommunicerats har Active Biotechs valberedning föreslagit att
årsstämman den 5 maj 2011 beslutar att omvälja styrelseledamöterna Mats Arnhög,
Klas Kärre, Magnhild Sandberg-Wollheim och Peter Sjöstrand samt att Peter
Hofvenstam och Peter Thelin ska väljas till nya styrelseledamöter.

Valberedningen kompletterar nu sitt förslag och föreslår att även Mef Nilbert
väljs till ny styrelseledamot. Mef Nilbert, 44 år, är överläkare vid onkologiska
kliniken,  Skånes Universitetssjukhus och professor i onkologi vid Lunds
universitet.  Mef  Nilbert innehar också en cancerforskningsprofessur vid
Köpenhamns  universitet.  Mef  Nilbert  har  en  gedigen  bakgrund  inom
cancerforskning. Mef Nilbert skulle enligt valberedningens bedömning tillföra
styrelsen ytterligare värdefull kompetens inom cancerforskning.

För mer information, se valberedningens reviderade förslag till årsstämman som
finns tillgängligt på Active Biotechs hemsida, www.activebiotech.com


Lund den 14 april 2011
Active Biotech AB (publ)


Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på
utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De
projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i
tablettform med unika immun-modulerande egenskaper, för behandling av multipel
skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i första
hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns
sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk
utveckling; 57-57 för SLE och Systemisk Skleros samt RhuDex(TM) för RA, båda i
tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades
för offentliggörande den 14 april 2011, kl.13.30.
Valberedningen i Active Biotech föreslår:
http://hugin.info/1002/R/1506440/441195pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE

[HUG#1506440]