Tasquinimod biomarkörsdata från fas II presenterade på ESMO 2012

Lund och Paris (Frankrike) den 1 oktober, 2012.Active Biotech (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) och Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) har på den vetenskapliga konferensen ESMO (European Society for Medical Oncology) som hålls i Wien den 28 september-2 oktober, presenterat nya data kring biomarkörer från den sedan tidigare avslutade tasquinimod fas II-studien i patienter med metastaserad kastratresistent prostatacancer (CRPC) som ej behandlats med kemoterapi,

Dr Michael Carducci, Johns Hopkins Medical Institute, Baltimore, USA, presenterade i lördags den 29 september, postern ”Tasquinimod mechanism of action biomarkers: Correlation with PFS and survival in men with metastatic castrate resistant prostate cancer treated in a randomized phase 2 trial*”.

Avsikten med denna analys från fas II-studien var att undersöka tasquinimods effekt på utvalda biomarkörer och bekräfta de prekliniska rön man funnit kring tasquinimods verkningsmekanism.  Resultaten från analysen stödjer en effekt av tasquinimod på såväl immunmodulering som angiogenes, vilket positionerar tasquinimod som ett framtida unikt behandlingsalternativ med en verkningsmekanism som inte riktar sig mot androgenreceptorn.   

Dessa rön kommer ytterligare valideras i den pågående placebo-kontrollerade fas III-studien i CRPC-patienter med skelettmetastaser, vilken är dimensionerad för att kunna visa en förbättring på överlevnad (OS). Studien kommer att omfatta cirka 1200 patienter på fler än 250 kliniker. Rekrytering fortskrider enligt plan och första resultat förväntas i slutet av 2013.

För mer detaljerad information, se www.esmo.org. Presentationen finns tillgänglig på Active Biotechs hemsida www.activebiotech.com.

 

* M.A. Carducci, A.J. Armstrong, M. Häggman, W.M. Stadler, J.R. Gingrich, V. Assikis, J. A. Olsson, Ö. Nordle, G. Forsberg, R. Pili.

Om tasquinimod

Tasquinimod har en mångfacetterad verkningsmekanism som innefattar såväl immunomodulerande, antiangiogen som anti-metastaserande aktivitet. Utvecklingen av tasquinimod är idag främst fokuserad på behandling av prostatacancer. I december 2009 meddelades att det primära kliniska målet, att uppvisa en högre andel patienter som ej försämras i sin sjukdom efter sex månaders behandling med TASQ, uppnåddes i en klinisk fas II-studie. I september 2011 publicerades fas II-resultaten i Journal of Clinical Oncology.

Om tasquinimod fas II

En global, 2:1 randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind klinisk fas II-studie med 1 mg/dag tasquinimod vs placebo. Studien omfattade 206 symptomfria patienter med metastaserad, hormonresistent prostatacancer (CRPC). Det primära kliniska målet, att uppvisa en skillnad i andel patienter som försämras i sin sjukdom efter sex månaders behandling med TASQ, uppnåddes. Resultaten visade att andelen patienter som inte försämrades i sin sjukdom efter sex månaders behandling med TASQ var 69 procent jämfört med 37 procent i placebogruppen (p<0.0001). Mediantiden fram till sjukdomsförsämring (mPFS) var 7.6 månader för TASQ-gruppen, jämfört med 3.3 månader för placebogruppen (p=0.0042). Behandling med TASQ hade även effekt på biomarkörer av betydelse för prostatacancer-utveckling och var allmänt väl tolererad. Analys av upp till tre års säkerhetsdata från fas II-studien, vilka presenterades på konferensen EAU i februari 2012, visade att biverkningarna av behandlingen var milda till måttliga (~5% av grad 3-4), hanterbara och mindre förekommande efter två månaders behandling. De vanligast förekommande biverkningarna var gastrointestinala besvär, i huvudsak i början av behandlingen, trötthet samt muskel- och ledsmärta. I juni 2012 presenterades överlevnadsdata på den vetenskapliga konferensen ASCO (American Society of Clinical Oncology).

Om tasquinimod fas III

En global, registreringsgrundande, randomiserad, dubbel-blind, placebokontrollerad fas III-studie i patienter med metastaserad CRPC pågår. Målet med studien är att bekräfta tasquinimods effekt på sjukdomen, med radiologisk PFS (Progression Free Survival) som primärt mål och överlevnad som sekundärt mål. Studien planeras omfatta 1200 patienter på fler än 250 kliniker. Rekrytering fortskrider enligt plan och första resultat förväntas i slutet av 2013.

Om Active Biotech

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för behandling av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare ett projekt i klinisk utveckling; 57-57 för Systemisk Skleros, även den i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Om Ipsen

Ipsen är ett globalt specialistläkemedelsföretag med försäljning som 2011 översteg 1.1 miljarder EUR. Ipsens ambition är att bli ledande inom området specialistläkemedel för behandling av svåra kroniska sjukdomar. Utvecklingsstrategin stöds av fyra olika affärsområden: neurologi / Dysport®, endokrinologi / Somatuline®, uro-onkologi/Decapeptyl® och hemofili/blödarsjuka. Därutöver har bolaget en aktiv policy kring samarbetsavtal. Ipsens forskning är fokuserad på innovativa och teknologiskt särpräglade patientdrivna områden samt peptider och toxiner. 2011 uppgick forskningskostnaderna till över 250 miljoner EUR, mer än 21 % av den totala försäljningen. Koncernen har totalt närmare 4 500 anställda världen över. Ipsens aktier handlas på segment A på börsen Euronext Paris (IPN, ISIN kod: FR0010259150) och kvalificerar under ”Service de Règlement Différé” (”SRD”). Företaget ingår i SBF 120 index. Ipsen har implementerat ”Sponsored Level I American Depositary Receipt (ADR)”, vilket innebär att aktien kan handlas onoterad i USA under symbolen IPSEY. För ytterligare information om Ipsen, besök www.ipsen.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Active Biotech:  
Tomas Leanderson, VD
Tfn: 046 19 20 95
tomas.leanderson@activebiotech.com
Active Biotech
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Ipsen:

Media
Didier Véron
 
Vice President Public Affairs and Corporate Communications
Tel.: +33 (0)1 58 33 51 16
Fax: +33 (0)1 58 33 50 58
E-mail: didier.veron@ipsen.com
 
Finansiell information
Pierre Kemula
Stéphane Durant des Aulnois
Vice President, Corporate Finance, Treasury and
Financial Markets
Tel.: +33 (0)1 58 33 60 08
Fax: +33 (0)1 58 33 50 63
E-mail: pierre.kemula@ipsen.com
Investor Relations Manager
Tel.: +33 (0)1 58 33 60 09
Fax: +33 (0)1 58 33 50 63
E-mail: stephane.durant.des.aulnois@ipsen.com

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden. Sådana framåtblickande uttalanden inkluderar kända och okända risker, osäkerheter samt andra viktiga faktorer vilka kan medföra att bolagets faktiska resultat och utveckling, eller utvecklingen i branschen, väsentligen avviker från sådant resultat eller utveckling som de framåtblickande uttalandena inbegriper. Bolaget åtar sig ej något ansvar för att uppdatera eller offentliggöra eventuella modifieringar avseende framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser, omständigheter eller förändringar av förväntningar efter datumet för detta pressmeddelande.
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden.Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2012, kl. 08:30.

 

Tasquinimod biomarkörsdata från fas II presenterade på ESMO 2012


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE
HUG#1644549