Active Biotech stärker sin finansiella ställning: genomför nyemission om cirka 225 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

 

Styrelsen för Active Biotech AB (publ) (”Active Biotech” eller ”Bolaget”) har den 4 november 2014 beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en företrädesrättsemission av nya aktier om cirka 225 miljoner kronor, vid full teckning. Nyemissionen stärker Active Biotechs finansiella ställning och position i diskussioner med existerande och nya potentiella samarbetspartners.

  • Rätt att teckna nya aktier tillkommer med företrädesrätt Bolagets aktieägare, varvid fem befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie.
     
  • Teckningskursen uppgår till 15 kronor per aktie. Teckning ska ske under perioden 8 – 22 december 2014.
     
  • Active Biotechs största aktieägare, med ett sammanlagt innehav om cirka 49 procent av Bolagets aktier och röster, har åtagit sig att teckna sina företrädesrättsandelar i nyemissionen.
     
  • Extra bolagsstämma hålls den 1 december 2014 för beslut om godkännande av styrelsens emissionsbeslut.

Bakgrund och motiv
Active Biotechs styrelse har beslutat att fokusera bolagets resurser på de två projekten i sen klinisk fas samt på nya, egenupptäckta molekyler. Efter slutförda kliniska studier kommer inga ytterligare vetenskapliga aktiviteter att genomföras för projekten ANYARA samt paquinimod. De två projekten i sen klinisk utveckling är båda utlicensierade. Bolaget har emellertid behållit alla kommersiella rättigheter för tasquinimod i Nord- och Sydamerika samt Japan för utlicensiering efter att fas III-resultat erhållits.

Projektet laquinimod är fokuserat på behandling av neurodegenerativa sjukdomar. Sjukdomarna där klinisk utveckling pågår är inom relapserande, remitterande multipel skleros (RRMS), primär progressiv multipel skleros (PPMS) och Huntingtons sjukdom. Under det första halvåret 2016 förväntas studieresultat som, om positiva, avses vara registreringsgrundande. Projektet har genomgått, och genomgår, en mycket omfattande klinisk utveckling och gjorda samt pågående investeringar i projektet av Active Biotech och dess partner uppgår uppskattningsvis till cirka 5 miljarder kronor.

Projektet tasquinimod är utvecklat för behandling av cancer; primärt hormonresistent, metastaserande prostatacancer (metastatic Castrate Resistant Prostate Cancer (mCRPC)). Under det första halvåret 2015 förväntas studieresultat som, om positiva, avses vara registreringsgrundande. Genomförda och pågående investeringar i projektet av Active Biotech och dess partner uppgår uppskattningsvis till cirka 2 miljarder kronor.

Därutöver bedriver Active Biotech ett prekliniskt projekt, ISI. Detta projekt har, baserat på pre-kliniska studier, potential inom såväl degenerativa sjukdomar som cancer. Ett första val av läkemedelskandidat (candidate drug (CD)) för cancerbehandling planeras under 2015.

Förevarande nyemission bidrar till att ge Active Biotech den finansiella uthållighet som krävs för att invänta utfallet av de pågående fas III-studierna, där både laquinimod och tasquinimod har en betydande kommersiell potential. Om registreringsgrundande resultat erhålls för tasquinimod under det första halvåret 2015, anser Bolaget att denna finansiella uthållighet även krävs för att kunna maximera projektets kommersiella värde i förhandlingar med potentiella partners för Bolagets egna territorier.

Bolagets befintliga likviditet samt likviden från förevarande nyemission, i kombination med intäkter från redan ingångna samt förväntade samarbetsavtal, förutsätts enligt nuvarande planer att finansiera verksamheten fram tills dess att positiva kassaflöden kan genereras.

Nyemissionen
Styrelsen för Active Biotech beslutade den 4 november 2014, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att öka Bolagets aktiekapital med högst 56.482.529,18 kronor genom utgivande av högst 14.984.716 nya aktier. Teckningskursen uppgår till 15 kronor per aktie, vilket innebär att Active Biotech, vid full teckning, tillförs högst cirka 225 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid fem aktier ska berättiga till teckning av en ny aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid tilldelning ska ske i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer utnyttjat för teckning. Därefter ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt.

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 4 december 2014. Teckning av nya aktier ska ske under tiden 8 – 22 december 2014.

Bolagets största aktieägare MGA Holding AB, Nordstjernan AB och Investor AB genom Duba AB samt Peter Thelin (privat och genom bolag), med ett sammantaget innehav om cirka 49 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive företrädesrättsandelar i nyemissionen.

Styrelsens emissionsbeslut kräver godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 1 december 2014. Ovan nämnda aktieägare har även åtagit sig att rösta för emissionen på bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande idag.

Ett prospekt avseende nyemissionen kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.

Preliminär tidplan

1 december Extra bolagsstämma för beslut om godkännande av styrelsens emissionsbeslut.
2 december Sista dag för handel i Active Biotech-aktien inklusive rätt att delta i nyemissionen.
3 december Första dag för handel i Active Biotech-aktien exklusive rätt att delta i nyemissionen.
4 december Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen.
8 – 18 december Handel med teckningsrätter.
8 – 22 december Teckningsperiod.

Rådgivare
Advokatfirman Vinge är juridisk rådgivare till Active Biotech i samband med nyemissionen.
                            
För ytterligare information:
Tomas Leanderson, VD
Tel: 046 19 20 95
E-mail: tomas.leanderson@activebiotech.com

Hans Kolam, CFO
Tel: 046 19 20 44
E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper för behandling av multipel skleros och tasquinimod, en immunmodulerande, metastashämmande substans för oral behandling av prostatacancer. Det prekliniska projektet ISI har som mål att ta fram nya, patenterbara kemiska substanser för behandling av sjukdomar inom bolagets fokusområden. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2014, kl. 8.31.

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Active Biotech. Ett prospekt avseende den företrädesemission till vilken det hänvisas till i detta pressmeddelande avses offentliggöras av Bolaget före teckningsperiodens början. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper till vilka det hänvisas till i detta pressmeddelande annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats av en federal eller delstatlig värdepappers- eller tillsynsmyndighet i USA. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Active Biotech har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. De värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) (var för sig hädanefter benämnd en ”Relevant Medlemsstat”) har inga åtgärder vidtagits och kommer inte heller att vidtas för att lämna ett erbjudande om värdepapper till allmänheten som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Värdepapperna kan därför endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat till (a) en kvalificerad investerare som definierats i Prospektdirektivet eller (b) någon som faller under Artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Företrädesemissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska lagen om finansiella tjänster och marknader (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) Order 2005 (”Order”) och (iii) företag med högt nettovärde och andra personer till vilka det lagligen kan delges enligt artikel 49(2) av Order, gemensamt benämnda ”relevanta personer”. De värdepapper som ges ut i företrädesemissionen är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast riktas till relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Active Biotech stärker sin finansiella ställning


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1868653