Active Biotech och Ipsen tecknar brett samarbetsavtal för utveckling och kommersialisering av TASQ inom uro-onkologi

* Stärker Ipsens projektportfölj inom uro-onkologi med en fas III-produkt för
  behandling av hormonresistent prostatacancer
 * Ett potentiellt komplement till Ipsens Decapeptyl(®)
 * Ett läkemedel med en unik immunmodulerande, anti-angiogen verkningsmekanism

Lund och Paris, Frankrike den 18 april 2011 - Active Biotech AB (NASDAQ OMX
NORDIC: ACTI) och Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) offentliggör idag att de har
slutit ett brett samarbetsavtal för gemensam utveckling och kommersialisering av
Active Biotechs substans Tasquinimod "TASQ". Active Biotech inledde nyligen en
global  fas  III-studie  av TASQ i män med metastaserad hormonresistent
prostatacancer (CRPC) och patientrekrytering pågår.

Marc de Garidel, styrelseordförande och VD på Ipsen säger: "Detta samarbete
kommer att bredda vårt affärsområde inom uro-onkologi. Givet en framgångsrik fas
III-studie och marknadsregistrering, kommer TASQ att passa perfekt i vår
produktportfölj tillsammans med den nya beredningen av Decapeptyl. Samarbetet är
ett  led  i Ipsens engagemang att erbjuda läkare och patienter en rad
kompletterande medicinska lösningar för behandling av prostatacancer. Vi är
entusiastiska över att arbeta med Active Biotech och samarbetet stärker vår
mångåriga och erkända expertis inom denna svåra sjukdom."

"Vi är entusiastiska över att inleda utvecklingen av TASQ med Ipsen, som har
erkända meriter och stark forskningskompetens inom prostatacancer. Vi anser att
Ipsen är en ideal partner för Active Biotech och har med detta samarbete säkrat
en kraftfull utvecklings- och kommersialiseringsstrategi för TASQ." säger Tomas
Leanderson, VD Active Biotech.

Om avtalet
Avtalet ger Ipsen exklusiva rättigheter till kommersialisering av TASQ världen
över, utom i Nord- och Sydamerika och Japan där Active Biotech behållit alla
kommersialiserings- och marknadsrättigheter. Bolagen kommer gemensamt att
utveckla TASQ för behandling av hormonresistent prostatacancer, med möjligheten
att utveckla TASQ i andra cancerindikationer.

Active  Biotech  ansvarar  för  genomförande  och  finansiering  av  den
registreringsgrundande fas III-studien och kommer att erhålla upp till 200
miljoner EUR innefattande en initial ersättning om 25 miljoner EUR samt
ytterligare betalningar kopplade till kliniska, regulatoriska och kommersiella
delmål. Därutöver kommer Ipsen att betala till Active Biotech stegvis ökade två-
siffriga royalty-ersättningar på sin nettoförsäljning samt genomföra och bekosta
en  europeisk  kompletterande studie i prostatacancerpatienter. Eventuella
kostnader för att utveckla TASQ i framtida andra cancerindikationer kommer att
delas mellan bolagen.

Om TASQ
TASQ binder till en molekyl, kallad S100A9, vilken uttrycks på vita blodkroppar
som är involverade i regleringen av immunsvaret. S100A9 interagerar med två
kända inflammationsfrämjande receptorer ("toll like receptor 4" (TLR4) och
"receptor of advanced glycation end products" (RAGE)), och denna interaktion
hämmas av TASQ (Björk et al PLoS Biology, April 2009).

Utvecklingen av TASQ fokuseras för närvarande på behandling av prostatacancer.
TASQ är en antiangiogen substans, dvs. den stryper näringstillförseln till
tumören. Uppreglering av trombospondin-1 (TSP1) har visats vara en viktig
komponent i TASQ:s antiangiogena mekanism vid behandling av prostatacancer
(Olsson et al, Mol Cancer maj 2010).

Den sedan tidigare avslutade kliniska fas II-studien var en 2:1 randomiserad,
placebo-kontrollerad, dubbel-blind studie av 1 mg/dag TASQ jämfört med placebo i
206 symptomfria patienter med metastaserad, hormonresistent prostatacancer.  Det
primära kliniska målet, att uppvisa en skillnad i andel patienter som försämras
i sin sjukdom efter sex månaders behandling med TASQ, uppnåddes. I den grupp av
patienter som behandlats med TASQ försämrades 31 % i sin sjukdom under
sexmånadersperioden, jämfört med 66 % i placebogruppen. Mediantiden fram till
sjukdomsförsämring var 7.6 månader för TASQ-gruppen, jämfört med 3.3 månader
(p=0.0042) för placebogruppen. TASQ hade även en effekt på relevanta biomarkörer
för utveckling av prostatacancer och tolererades väl.

Den pågående kliniska prövningen (finansierad av Active Biotech) är en global,
randomiserad, dubbel-blind, placebokontrollerad fas III-studie i patienter med
metastaserad CRPC. Målet med studien är att bekräfta TASQs effekt på sjukdomen
med radiologisk "Progression Free Survival" (PFS) som primärt kliniskt mål och
överlevnad som sekundärt mål. Studien kommer att omfatta cirka 1 200 patienter
på över 250 kliniker (www.clinicaltrials.gov).

Om prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. Förekomsten är starkt
åldersrelaterad och mycket ovanlig före 50 års ålder. Prostatacancer kan ha
mycket varierande svårighetsgrad. Trots en relativt god prognos är
prostatacancer den näst vanligaste dödsorsaken bland män.

Varje år beräknas runt 220 000 nya fall diagnostiseras enbart i USA (American
Cancer Society 2010) och 226 000 nya fall i Europa G5 (Datamonitor 2010). Den
globala marknaden 2009 för läkemedel för behandling av prostatacancer uppskattas
till 5.4 miljoner dollar (GlobalData 2010).

Om Ipsens projektportfölj inom uro-onkologi
Ipsens projektportfölj inom uro-onkologi innefattar Decapeptyl(®). Den aktiva
substansen i Decapeptyl® är triptorelin, en decapeptid-analog av GnRH
(Gonadotrophin Releasing Hormone), ett hormon som utsöndras i hypothalamus,
vilket initialt stimulerar frisläppandet av könshormoner (som produceras i
hypofysen), vilka i sin tur kontrollerar avsöndring av hormoner från testiklar
och äggstockar. Decapeptyl(®) innehåller en formulering som är utvecklad för och
i huvudsak används för behandling av avancerad metastaserad prostatacancer.
Ytterligare indikationer har utvecklas efter hand.
Decapeptyl(®) finns tillgänglig som månatlig och kvartalsvis så kallad
"sustained-release" beredning (en beredning med lägre löslighet som långsamt
släpper ifrån sig den aktiva substansen), samt som daglig beredning. Därutöver
lämnade Ipsen och dess partner Debiopharm i september 2008 in en marknadsansökan
för 6-månaders triptorelin 22.5 mg i Europa. Ipsen och Debiopharm har meddelat
att det europeiska decentraliserade registreringsförfarandet för 6-månaders
sustained-release beredning av Decapeptyl(® )är slutfört. Denna beredning finns
därmed tillgänglig i ett antal länder i Europa sedan 2010.

Decapeptyl(®) lanserades för första gången i Frankrike 1986. Den 31 december
2010 hade Decapeptyl(®) ett marknadsgodkännande i över 60 länder, däribland 21
länder i Europa.

Om Ipsen
Ipsen är ett globalt läkemedelsföretag med försäljning som 2010 översteg 1.1
miljarder EUR.  Koncernen har totalt över 4 400 anställda världen over, varav
fler än 900 inom upptäcktsforskning och utveckling av innovativa läkemedel.
Ipsens utvecklingsstrategi baseras på de snabbt växande läkemedelssegmenten inom
onkologi, endokrinologi, neurologi och hematologi och primärvård. Denna strategi
stöds av en aktiv policy kring samarbetsavtal. Ipsens forskningscentra samt dess
peptid- och proteinplattform ger företaget en stark konkurrensfördel. 2010
uppgick forskningskostnaderna till över 220 miljoner EUR, mer än 20 % av den
totala försäljningen. Ipsens aktier handlas på segment A på börsen Euronext
Paris (IPN, ISIN kod: FR0010259150) och kvalificerar under "Service de Règlement
Différé" ("SRD"). Företaget ingår i SBF 120 index. Ipsen har implementerat
"Sponsored Level I American Depositary Receipt (ADR)", vilket innebär att aktien
kan handlas onoterad i USA under symbolen IPSEY. För ytterligare information om
Ipsen, besökwww.ipsen.com

Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på
utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De
projekt som är i registrerings-grundande fas är laquinimod, en substans i
tablettform med unika immun-modulerande egenskaper, för behandling av multipel
skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i första
hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns
sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk
utveckling; 57-57 för SLE och Systemisk Skleros samt RhuDex(TM) för RA, båda i
tablettform.

För ytterligare information besök www.activebiotech.com


För ytterligare information:


Active Biotech
                     Göran Forsberg
Tomas Leanderson             VP Investor Relations & Business
Verkställande direktör          Development
Tfn: 046 19 20 95             Tfn: 046 19 11 54
tomas.leanderson@activebiotech.com    goran.forsberg@activebiotech.comIpsen

Media
Didier Véron

Director, Public Affairs and Corporate
Communications
Tfn: +33 (0)1 58 33 51 16
Fax: +33 (0)1 58 33 50 58
E-mail:didier.veron@ipsen.com


Financial Community
Pierre Kemula         Stéphane Durant des Aulnois

Investor Relations Officer   Investor Relations Manager
Tfn: +33 (0)1 58 33 60 08   Tfn: +33 (0)1 58 33 60 09
Fax: +33 (0)1 58 33 50 63   Fax: +33 (0)1 58 33 50 63
E-mail:pierre.kemula@ipsen.comE-mail:stephane.durant.des.aulnois@ipsen.com


Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades
för offentliggörande den 18 april 2011, kl.07.30.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
Active Biotech och Ipsen tecknar brett samarbetsavtal:
http://hugin.info/1002/R/1507163/442020pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Active Biotech via Thomson Reuters ONE

[HUG#1507163]