Active Biotech och Ipsen meddelar att utvecklingen av tasquinimod för behandling av prostatacancer avbryts

Lund, Sverige and Paris, Frankrike, den 16 april, 2015– Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) presenterar idag resultaten från studien 10TASQ10. Även om studien visade att behandling med tasquinimod jämfört placebo minskar risken för radiologisk cancerprogression eller dödsfall (rPFS, HR=0.69, CI 95%: 0.60 – 0.80) i patienter med metastaserad kastratresistent prostatacancer (mCRPC) som ännu inte behandlats med kemoterapi, förlängde inte behandling med tasquinimod totalöverlevnaden (OS, HR=1.09,  CI 95%: 0.94 – 1.28).

Effektdata och preliminära säkerhetsdata ger sammantaget ej en positiv nytta/risk-kvot i denna population, vilket medför att bolagen beslutat att avsluta alla studier i prostatacancer. Fullständiga resultat kommer att presenteras vid en kommande vetenskaplig konferens.

Marc de Garidel, Chairman and Chief Executive Officer Ipsen: ”Vi känner en besvikelse gentemot prostatacancer-patienter. Ipsen bibehåller sitt starka engagemang inom området onkologi.Vi är tacksamma gentemot de läkare, vårdnadsgivare, patienter och deras familjer som varit involverade i studien”.

Professor Tomas Leanderson, Verkställande direktör Active Biotech: ”Utgången av studien 10TASQ10 är en stor besvikelse mot bakgrund av befintliga, lovande fas II-resultat. Resultaten vi ser är dock entydiga och motiverar inte fortsatt utveckling av tasquinimod i detta patientsegment. Jag vill tacka alla patienter, familjer, läkare och de olika projektgrupperna för deras engagemang i denna studie”.

Active Biotech och Ipsen diskuterar för närvarande med studiens prövningsledare, etikkommittéer och relevanta regulatoriska myndigheter för att tillhandahålla uppdaterad och aktuell information i enlighet med lokala regelverk. Bolagen arbetar tillsammans med prövningsledare och lokala regulatoriska myndigheter för att säkerställa att patienter som deltagit i tasquinimod-studierna kan byta till annan advekat behandling.


Om tasquinimod
Tasquinimod är en unik småmolekyl som verkar i tumörens mikromiljö genom att binda till S100A9 och modulera regulatoriska myeloida cellfunktioner. Tasquinimod har såväl immunmodulerande, anti-angiogena som anti-metastaserande egenskaper. Utvecklingen av tasquinimod är idag främst fokuserad på behandling av prostatacancer men studier i andra cancerindikationer pågår.

Om studien 10TASQ10
Studien 10TASQ10 är en global, registreringsgrundande, randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad klinisk fas III-studie av tasquinimod i patienter med metastaserad kastratresistent prostatacancer (mCRPC) som ännu ej behandlats med kemoterapi. Syftet med studien 10TASQ10 är att bekräfta tasquinimods effekt med radiologisk progressionsfri överlevnad (rPFS) som primärt kliniskt mål och överlevnad (OS) som främsta sekundära mål. Fas III-studien 10TASQ10 färdig-rekryterades i december 2012 med över 1200 randomiserade patienter, som planerat enligt det kliniska protokollet.

Om Active Biotech
Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper för behandling av multipel skleros och tasquinimod, en immunmodulerande, metastashämmande substans för oral behandling av prostatacancer. Det prekliniska projektet ISI har som mål att ta fram nya, patenterbara kemiska substanser för behandling av sjukdomar inom bolagets fokusområden. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Om Ipsen
Ipsen är ett globalt bioteknikföretag med försäljning som 2014 översteg 1.2 miljarder EUR. Ipsen säljer fler än 20 läkemedel i över 115 länder, med en direkt säljnärvaro i 30 länder. Bolagets ambition är att bli ledande inom området specialistläkemedel för behandling av svåra kroniska sjukdomar. Utvecklingsstrategin stöds av tre olika affärsområden: neurologi, endokrinologi och uro-onkologi. Ipsens engagemang inom onkologi exemplifieras av dess växande portfölj av viktiga behandlingar som förbättrar för patienter som lider av prostatacancer, blåscancer eller neuro-endokrina tumörer. Ipsen har även en bred närvaro i primärvården. Därutöver har bolaget en aktiv policy kring samarbetsavtal. Ipsens forskning är fokuserad på innovativa och differentierade teknologiplattformar samt peptider och toxiner, förlagda i hjärtat av viktiga knutpunkter för bioteknologi och life science (Les Ulis, Frankrike, Slough/Oxford, UK, Cambridge, USA). 2014 uppgick forskningskostnaderna till nära 187 miljoner EUR, cirka 15 % av den totala försäljningen. Koncernen har totalt över 4 500 anställda världen över. Ipsens aktier handlas på segment A på börsen Euronext Paris (IPN, ISIN kod: FR0010259150) och kvalificerar under ”Service de Règlement Différé” (”SRD”). Företaget ingår i SBF 120 index. Ipsen har implementerat ”Sponsored Level I American Depositary Receipt (ADR)”, vilket innebär att aktien kan handlas onoterad i USA under symbolen IPSEY. För ytterligare information om Ipsen, se www.ipsen.com.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Active Biotech:  
Tomas Leanderson, VD
Tfn: 046 19 20 95
E-mail: tomas.leanderson@activebiotech.com

 

 

Hans Kolam, CFO
Tfn: 046-19 20 44
E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

 

 

 

Active Biotech
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

  Ipsen:

Media
Didier Véron
 

Brigitte Le Guennec

Senior Vice President, Public Affairs and
Communication
Tfn: +33 (0)1 58 33 51 16
Fax: +33 (0)1 58 33 50 58
E-mail: didier.veron@ipsen.com
  Corporate External Communication Manager
  Tfn: +33 (0)1 58 33 51 17
  Fax: +33 (0)1 58 33 50 58
  E-mail : brigitte.le.guennec@ipsen.com
Financial Community
Stéphane Durant des Aulnois
 

  Thomas Peny-Coblenz, CFA

Vice President Investor Relations
Tfn: +33 (0)1 58 33 60 09
Fax: +33 (0)1 58 33 50 63
E-mail: stephane.durant.des.aulnois@ipsen.com
Investor Relations Deputy Director
Tfn: +33 (0) 1 58 33 56 36
Fax: +33 (0) 1 58 33 50 63
E-mail: thomas.peny-coblenz@ipsen.com

 

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden. Sådana framåtblickande uttalanden inkluderar kända och okända risker, osäkerheter samt andra viktiga faktorer vilka kan medföra att bolagets faktiska resultat och utveckling, eller utvecklingen i branschen, väsentligen avviker från sådant resultat eller utveckling som de framåtblickande uttalandena inbegriper. Bolaget åtar sig ej något ansvar för att uppdatera eller offentliggöra eventuella modifieringar avseende framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser, omständigheter eller förändringar av förväntningar efter datumet för detta pressmeddelande.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden.Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april, kl.07.00.

Active Biotech och Ipsen meddelar att utvecklingen av tasquinimod


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1911620