Active Biotech: Nya data från fas 2-studien LEGATO-HD presenteras på HSG 2018

PRESSMEDDELANDE

Nya data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenteras på den vetenskapliga konferensen HSG 2018

Lund den 8 november, 2018 –Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar idag att nya data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom kommer att presenteras av Dr Ralf Reilmann, Global Coordinating Principal Investigator, vid den årliga konferensen i Huntington Study Group, HSG 2018, Houston, Texas 8-10 november. Resultaten kommer att presenteras muntligt den 9 november, samt som en poster med titeln ”LEGATO-HD Study: A phase 2 study assessing the efficacy and safety of laquinimod as a treatment for Huntington disease”. Förutom tidigare visade resultat, på primärt och sekundärt studiemål samt säkerhetsprofil, kommer explorativa studiemål att presenteras. Data från Q-Motor, som är en känslig, standardiserad och objektiv metod, visade en förbättring i motorisk funktion hos patienter som behandlades med laquinimod. Detta resultat, tillsammans med den uttalade behandlingseffekten på hjärnatrofi, indikerar en central effekt av laquinimod i LEGATO-HD studien. Vidare analys av studien pågår och ytterligare resultat kommer att presenteras framöver på vetenskapliga konferenser.

Postern kommer att finnas tillgänglig på Active Biotechs hemsida (www.activebiotech.com) i anslutning till presentationen.

OM LEGATO-HD

LEGATO-HD är en multinationell, multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupp, fas 2-studie av laquinimod som potentiell behandling av patienter med Huntingtons sjukdom. Studien utformades för att utvärdera tre doser (0,5 mg, 1,0 mg och 1,5 mg dagligen) jämfört med placebo. Den högsta dosen, 1.5 mg avbröts i januari 2016, som en försiktighetsåtgärd efter att kardiovaskulära säkerhetsproblem observerats i multipel skleros-studier med laquinimod på 1,2 mg respektive 1,5 mg. Inga liknande problem identifierades i LEGATO-HD studien.

Det primära studiemålet, att utvärdera förändring efter 12 månaders behandling jämfört med studiestart i UHDRS-TMS, för dosen 1,0 mg jämfört med placebo uppnåddes inte. Däremot uppnåddes det sekundära målet procentuell förändring av hjärnatrofi (caudatusvolym) efter 12 månader jämfört med studiestart för dosen 1,0 mg jämfört med placebo. Säkerhetsprofilen i studien var likvärdig med den förväntade i patientpopulationen.

I de explorativa utfallen ingår förändring av Unified Huntington’s Disease Rating Scale – Total Motor Score (UHDRS-TMS) och procentuell förändring i hjärnatrofi för dosen 0,5 mg, samt förändringar i uppmätt motorisk funktion (Q-motor), kognitiv funktion, funktionskapacitet och hjärnvolymer för doserna 1,0 respektive 0,5 mg var för sig. Säkerhetsmåtten omfattade rapporterade biverkningar, kliniska laboratorietester, vitalparametrar, EKGs, fysiska undersökningar och självmordsbenägenhet.

Studien genomfördes av Teva i samarbete med Huntington Study Group och European Huntington’s Disease Network. Studien är registrerad som NCT02215616 på clinicaltrials.gov och dess EudraCT-nummer är 2014-000418-75.

Lund den 8 november, 2018
Active Biotech AB (publ)
 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Helén Tuvesson, VD
Tel +46 46 19 20 95
Email: helen.tuvesson@activebiotech.com

Hans Kolam, CFO
Tel +46 46 19 20 44
Email: hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper utvecklas för neurodegenerativa sjukdomar. ANYARA, en immunterapi, befinner sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november, 2018, kl. 13.00.

Nya data från fas 2-studien LEGATO-HD presenteras på HSG 2018


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire