Active Biotech fokuserar verksamheten på laquinimodprojektet och anpassar organisationen

Lund den 1 juni, 2015 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) meddelar idag att bolaget varslat 47 medarbetare om uppsägning, vilket innebär en omfattande neddragning av verksamheten.

I april 2015 presenterades resultatet från bolagets fas III-prövning 10TASQ10, i patienter med kastratresistent, metastatisk prostatacancer, vilket visade att det primära målet uppnåddes att förlänga tiden till sjukdomsförsämring. Däremot förlängdes inte patienternas totalöverlevnad. Detta resultat medför som tidigare aviserats att utvecklingen av läkemedelskandidaten tasquinimod avbryts och samarbetsavtalet med Ipsen avslutas. Det vetenskapliga arbetet för det prekliniska projektet ISI kommer också att avslutas och enbart kommersiella aktiviteter fortgå från och med år 2016. Då huvuddelen av bolagets anställda varit engagerade i dessa projekt tvingas bolaget varsla 47 medarbetare om uppsägning.

Det kliniska projektet laquinimod kommer att drivas vidare enligt plan tillsammans med samarbetspartnern Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Nästa viktiga milstolpe i laquinimod-projektet är resultat från den pågående fas III-studien CONCERTO, vilken har som primärt mål att bromsa funktionsnedsättningen hos patienter med relapserande remitterande multipel skleros (RRMS). Projekten ANYARA och paquinimod kvarstår för utlicensiering och RhuDex drivs och finansieras till fullo av samarbetspartnern MediGene.

Ett varsel om uppsägning har idag lagts till Arbetsförmedlingen för 47 av de totalt 56 anställda. Active Biotech har även påkallat förhandlingar med de fackliga organisationerna och tagit kontakter med bland annat Trygghetsrådet angående olika stödaktiviteter för de anställda. Den planerade organisationsförändringen beräknas vara fullt genomförd per den 1 januari 2016.

Ett omfattande arbete kvarstår med att sammanställa alla data från studien 10TASQ10 och lämna in en slutrapport till relevanta myndigheter. Detta arbete planeras vara färdigställt under 2015. För projektet ISI kommer arbetet fokuseras på att slutföra säkrandet av en bred patentplattform före slutet av år 2015.

Den planerade verksamhetsanpassningen medför en kraftig minskning av Active Biotechs kostnader. De totala rörelsekostnaderna förväntas minska till cirka 50 miljoner kronor 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Leanderson, VD
Tfn 046 19 20 95

Hans Kolam, CFO
Tfn 046 19 20 44

Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, är i registreringsgrundande fas III-prövning för behandling av relapserande remitterande multipel skleros. Laquinimod är även i fas II-prövningar för behandling av primärprogressiv multipel skleros och Huntingtons sjukdom. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2015, kl. 10.00.

Active Biotech fokuserar verksamheten på laquinimodprojektet


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1925225