Active Biotech AB Delårsrapport januari - september 2016

2016-11-11 19.00 (CET)

Laquinimod

 • De kliniska studierna CONCERTO, ARPEGGIO och LEGATO-HD fortgår enligt plan
 • Studieresultat från den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien CONCERTO i relapserande remitterande MS (RRMS) förväntas under H1 2017
 • Studieresultat från fas 2-studien ARPEGGIO, som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS), förväntas under H2 2017
 • Prekliniska resultat rörande laquinimod presenterades på den vetenskapliga konferensen ECTRIMS 2016 som hölls i London, UK, den 14-17 september 2016
 • Special Protocol Assessment (SPA) för laquinimod upphävt efter diskussion med FDA

ANYARA      

 • Licensavtal ingått med NeoTX Therapeutics Ltd

Tasquinimod, Paquinimod (57-57) samt SILC (ISI)

 • Utlicensieringsaktiviteter pågår

Nyemission 

 • Styrelsen har med stöd av bolagsstämmans bemyndigande idag beslutat om företrädesemission om cirka 55 MSEK
 • Emissionen har utan vederlag i sin helhet garanterats av bolagets största ägare MGA Holding AB

Ekonomisk översikt

MSEK Q3   Q1-Q3 Helår
  2016 2015 2016 2015 2015
           
Nettoomsättning 4,1 5,2 12,0 11,3 16,3
Rörelseresultat -11,1 -22,2 -41,6 -149,7 -177,9
Resultat efter skatt -12,4 -23,4 -44,8 -152,7 -193,5
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,14 -0,26 -0,50 -1,70 -2,15
Likvida medel (vid periodens slut)     39,9 132,4 103,6
           
 • Operativa kostnader reducerade med 67 % (107,4 MSEK) jämfört med motsvarande period 2015
   
 • Verksamheten löper planenligt i avvaktan på fas 3 resultat för laquinimod under första halvåret 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:                    

  Tomas Leanderson, VD
  Tfn 046-19 20 95

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44

 
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 05

 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Active Biotech AB Delårsrapport januari - september 2016