Active Biotech AB Delårsrapport januari - juni 2015

2015-08-07 08.30 (CEST)

· Verksamheten fokuseras på laquinimod-projekten och organisationen anpassas därefter

Laquinimod
· Den registreringsgrundande kliniska fas III-studien CONCERTO i relapserande remitterande MS (RRMS) är fullrekryterad och resultat förväntas 2017
· Första patienten är rekryterad till fas II-studien ARPEGGIO som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS)
· Fas II-studien LEGATO-HD i Huntingtons sjukdom fortskrider enligt plan
· Teva har presenterat laquinimod på den vetenskapliga konferensen AAN den 18-25 april 2015

Tasquinimod     
· Resultat från fas III-studien 10TASQ10 visade att behandling med tasquinimod jämfört placebo minskade risken signifikant för radiologisk cancerprogression (rPFS, HR=0.69, CI 95%: 0.60 - 0.80) i patienter med metastaserad kastratresistent prostatacancer (mCRPC) som ännu inte behandlats med kemoterapi, men förlängde inte totalöverlevnaden (OS, HR=1.09,  CI 95%: 0.94 - 1.28)
· Vidare utveckling av tasquinimod har stoppats och samarbetsavtalet med Ipsen har avslutats
 
ISI          
· Enbart kommersiella aktiviteter kommer att bedrivas från 2016


Ekonomisk översikt

MSEK   Q2     Q1 - Q2   Helår  
  2015 2014   2015 2014   2014  
                 
Nettoomsättning 3.2 2.7   6.1 4.9   10.4  
                 
Rörelseresultat  -70.1 -57.9   -127.5 -117.2   -228.5  
                 
Resultat efter skatt  -71.4 -57.7   -129.3 -117.9   -231.5  
                 
Resultat per aktie (SEK) -0.79 -0.77   -1.44 -1.57   -3.02  
                 
Likvida medel (vid periodens slut)       186.6 227.7   328.5  


 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Tomas Leanderson, VD
Tfn 046-19 20 95
  
Hans Kolam, CFO
Tfn 046-19 20 44
      
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
                                                                  
Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

                                                                 

 

Active Biotech AB Delårsrapport januari - juni 2015