Active Biotech AB Bokslutsrapport januari - december 2014

2015-02-11 08.30 (CET)

Laquinimod
· Den registreringsgrundande kliniska studien CONCERTO pågår enligt plan och resultat förväntas 2016.

· I maj 2014 meddelade EMA:s rådgivande utskott CHMP att de risker som observerats i djurstudier ej förhindrar en registrering för behandling av människa. CHMP vidhåller sin risk/nytta-bedömning från januari 2014, att i detta skede ej rekommendera ett godkännande av laquinimod för behandling av relapserande remitterande multipel skleros (RRMS) i EU.

· I september 2014 presenterades nya uppföljningsdata från förlängningsstudierna efter ALLEGRO och BRAVO. Inga nya risker har identifierats. Andelen biverkningar var lägre i de öppna förlängningsstudierna än i huvudstudierna. Färre än tre procent avbröt behandlingen på grund av biverkningar under förlängningsstudierna. Säkerhetsprofilen för laquinimod vid långtidsbehandling bekräftas sålunda.

· I november 2014 meddelades att Teva startar en fas II-studie med laquinimod för behandling av primär progressiv multipel skleros (PPMS). Den första patienten hade screenats i en fas II-studie i Huntingtons sjukdom.

Tasquinimod     
· Fas III-studien 10TASQ10 fortskrider enligt plan; final analys av tid till sjukdomsförsämring (PFS) och överlevnad (OS) förväntas under första halvåret 2015.

· I februari 2014 inledde Ipsen en randomiserad, dubbel-blind, placebo-kontrollerad fas III-studie av tasquinimod i kemo-naiva, kastratresistenta prostatacancer-patienter i Asien.

· I september 2014 meddelade Ipsen preliminära resultat från den kliniska fas II "proof of concept"-studien i fyra olika cancerformer. Studien för behandling av levercancer fortsätter och resultat förväntas under 2015. Resultaten stödjer inte vidare utveckling av tasquinimod för behandling av patienter med långt avancerad äggstocks-, njur- eller magsäckscancer. Det primära målet i studien var progressionsfri överlevnad vid vissa fördefinierade hålltider för varje behandlingsarm. 
                     
ANYARA    
· Under året beslutades att enbart bedriva kommersiella aktiviteter kring projektet. Utlicensieringsaktiviteter fortgår.

Paquinimod (57-57)            
· Under året beslutades att enbart bedriva kommersiella aktiviteter kring projektet. Utlicensieringsaktiviteter fortgår.

ISI                
· Projektet fortskrider enligt plan. En första läkemedelskandidat planeras att väljas under 2015.

Finansiell information
· Företrädesemission om cirka 225 miljoner genomfördes i december 2014 och övertecknades med 24 procent.

Ekonomisk översikt

MSEK   Q4     Helår
  2014 2013   2014 2013
           
Nettoomsättning 2.9 4.0   10.4 116.0
           
Rörelseresultat  -55.6 -80.4   -228.5 -209.0
           
Resultat efter skatt  -57.0 -82.1   -231.5 -212.1
           
Resultat per aktie (SEK) -0.73 -1.07   -3.02 -2.81
           
Likvida medel (31 dec)       328.5 376.2

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Tomas Leanderson, VD
Tfn 046-19 20 95
  
Hans Kolam, CFO
Tfn 046-19 20 44
 
Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
                                                                 

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari - december 2014