Active Biotechs valberedning utsedd

2013-11-11 08.30 (CET)

Enligt beslut från årsstämman den 15 maj 2013, skall valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2013, tre största ägarna, samt styrelsens ordförande.

Valberedningen ska till årsstämman 2014 föreslå styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Följande personer har utsetts till representanter för de största aktieägarna i valberedningen:

Johnny Sommarlund, MGA Holding
Tomas Billing, Nordstjernan
Lennart Johansson, Investor

Valberedningen kommer under styrelseordförande Mats Arnhögs ledning utarbeta förslag till styrelsen att föreläggas för beslut på årsstämman den 15 maj 2014.


Lund den 11 november 2013
Active Biotech AB (publ)
 
Tomas Leanderson
Verkställande direktör


Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, tasquinimod för prostatacancer samt ANYARA för behandling av i första hand njurcancer. Därutöver har laquinimod avslutat kliniska fas II-studier för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har ytterligare ett projekt i klinisk utveckling; paquinimod (57-57) för systemisk skleros, även den i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2013, kl. 08.30.

Active Biotechs valberedning utsedd