Årsstämma i Active Biotech AB

2013-05-16 08.30 (CEST)

Active Biotechs årsstämma hölls den 15 maj 2013.

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Mats Arnhög, Peter Hofvenstam, Magnhild Sandberg, Peter Sjöstrand och Peter Thelin. Rolf Kiessling valdes som ny styrelseledamot. Stämman omvalde Mats Arnhög till styrelsens ordförande. KPMG AB omvaldes som revisorer.

Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen skall bestå av representanter för de i slutet av september 2013 tre största ägarna samt styrelsens ordförande.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats.

Styrelsen erhöll, i enlighet med sitt förslag därom, ett bemyndigande att längst intill tiden för nästa årsstämma besluta om emission av högst sju miljoner nya aktier och/eller konvertibler med motsvarande utspädningseffekt, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Lund den 16 maj 2013

Active Biotech AB (publ)

Tomas Leanderson
Verkställande direktör

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, tasquinimod för prostatacancer samt ANYARA för behandling av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare ett projekt i klinisk utveckling; paquinimod (57-57) för systemisk skleros, även den i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2013, kl. 08.30.

 

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Årsstämma i Active Biotech AB