Active Biotech AB Delårsrapport januari - mars 2013

2013-04-25 08.30 (CEST)

Laquinimod
· första patienten rekryterad till CONCERTO, den tredje placebokontrollerade fas III-studien för behandling av relapserande remitterade multipel skleros
· data presenterade på AAN visar en minskad funktionsnedsättning för multipel skleros-patienter som påbörjat laquinimod-behandlingen tidigt jämfört med patienter med en fördröjd behandlingsstart
                 
Tasquinimod     
· fas III-studien fortskrider enligt plan
                     
ANYARA    
· fas II/III-studie i njurcancer slutförd
·  resultat presenterade:
 - studien uppnådde ej primärt kliniskt mål
 - fördubblad progressionsfri- och totalöverlevnad i 25 % av patienterna
 - planering av den fortsatta kliniska utvecklingen pågår

57-57 (paquinimod)            
· klinisk studie i systemisk skleros avslutad, utvärdering pågår

ISI                
· fokus på inlämnande av patent

Övrigt
· Active Biotech har tillförts 270 miljoner kronor genom riktad nyemission till Investor

        jan - mars jan - dec
 (MSEK)  2013  2012    2012
  •      Nettoomsättning
    2,4      2,6   227,9
  •      Rörelseresultat
 -77,0 -100,7  -163,2
  •      Resultat efter skatt
 -78,0   -99,0  -175,0
  •      Resultat per aktie (SEK)
 -1,10   -1,44    -2,54


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Tomas Leanderson, VD

Tfn 046-19 20 95                                 


Hans Kolam, CFO                                                               

Tfn 046-19 20 44                                                 


Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)

Box 724, 220 07 Lund

                                                                               
Tfn 046-19 20 00           

Fax 046-19 11 00


Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com 

            

                 

Active Biotech AB Delårsrapport januari - mars 2013