Årsstämma i Active Biotech AB

2012-05-11 08.30 (CEST)

Active Biotechs årsstämma hölls den 10 maj 2012.

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Mats Arnhög, Peter Hofvenstam, Klas Kärre, Mef Nilbert, Magnhild Sandberg, Peter Sjöstrand och Peter Thelin. Stämman omvalde också Mats Arnhög till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen skall bestå av representanter för de i slutet av september 2012 tre största ägarna samt styrelsens ordförande.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats.

Styrelsen erhöll, i enlighet med sitt förslag därom, ett bemyndigande att längst intill tiden för nästa årsstämma besluta om emission av högst sex miljoner nya aktier och/eller konvertibler med motsvarande utspädningseffekt, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Lund den 11 maj 2012

Active Biotech AB (publ)

Tomas Leanderson
Verkställande direktör

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för behandling av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk utveckling; 57-57 för Systemisk Skleros samt RhuDex® för RA, båda i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2012, kl. 08.30.

 

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Årsstämma i Active Biotech AB