Årsstämma i Active Biotech AB

2011-05-06 08.30 (CEST)

Active Biotechs årsstämma hölls den 5 maj 2011.

 

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas.

 

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Mats Arnhög, Klas Kärre, Magnhild Sandberg och Peter Sjöstrand. Peter Hofvenstam, Mef Nilbert och Peter Thelin valdes som nya styrelseledamöter. Stämman omvalde också Mats Arnhög till styrelsens ordförande.

 

Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen skall bestå av representanter för de i slutet av september 2011 tre största ägarna samt styrelsens ordförande.

 

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats.

 

Styrelsen erhöll, i enlighet med sitt förslag därom, ett bemyndigande att längst intill tiden för nästa årsstämma besluta om emission av högst sex miljoner nya aktier och/eller konvertibler med motsvarande utspädningseffekt, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

 

Slutligen beslutades att, i enlighet med nya regler i aktiebolagslagen, om ändring av bolagsordningens § 7 enligt följande: Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

 

 

Lund den 6 maj 2011

 

Active Biotech AB (publ)

 

Tomas Leanderson
Verkställande direktör

 

Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk utveckling; 57-57 för SLE och Systemisk Skleros samt RhuDex(TM) för RA, båda i tablettform.
För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

 

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2011, kl. 08.30.

 

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Årsstämma i Active Biotech AB