Active Biotechs prostatacancerprojekt TASQ presenterat på 2011 Genitourinary Cancers Symposium

2011-02-18 08.30 (CET)

Lund den 18 februari, 2011 - Active Biotechs (NASDAQ OMX Nordic: ACTI) prostatacancer-projekt har presenterats på den vetenskapliga konferensen 2011 Genitourinary Cancers Symposium som hålls i Orlando, Florida den 17-19 februari.

 

Presentationen innehåller uppdaterade data från en randomiserad, placebo-kontrollerad dubbel-blind klinisk fas II-studie av TASQ - en oral antiangiogen substans med S100A9 som en målmolekyl - i patienter med symptomfri metastaserad hormonresistent prostatacancer (CRPC). S100A9 är ett immunregulatoriskt protein med koppling till cancerutveckling och hur immunförsvaret kan kringgås. S100A9 har kommit att bli ett tänkbart mål för cancerbehandling.

 

Den uppdaterade analysen bekräftar en förlängd tid fram till sjukdomsförsämring (PFS) från 3.3 månader (placebo) till 7.6 månader för de patienter som behandlats med TASQ (p=0.004). En mer detaljerad analys av olika undergrupper av patienter visade en signifikant förlängd tid till sjukdomsförsämring i de flesta av dessa grupper, speciellt hos män med metastaser i skelett eller inälvor, t ex i lunga eller lever. TASQ var allmänt väl tolererad och förekomsten av allvarliga biverkningar låg. Behandlingen påverkade inte riskfaktorer för hjärta/kärl såsom högt blodtryck eller förlängd QTc, och frekvensen av biverkningar i hjärta/kärl låg på en acceptabelt låg nivå. En längre halveringstid observerades i äldre patienter vilket innebar en högre exponering. Ökade biverkningar kan undvikas i kommande prövningar genom att erbjuda denna patientgrupp en lägre dos.

 

"Balansen mellan TASQ:s effekt och säkerhet är lovande i detta skede av den kliniska utvecklingen", säger huvudförfattaren Andrew Armstrong, MD ScM, Assistant Professor of Medicine and Surgery vid Duke University och the Duke Prostate Center. "Vi ser fram emot att se slutgiltiga data från fas III-studierna vilka kommer att ge en klar analys av såväl överlevnaden hos CRPC-patienter vilka behandlats med TASQ, som substansens allmänna risk/nytta-profil."

 

För mer detaljerad information, se gucasymposium.org. För att läsa hela postern, besök
www.activebiotech.com.

 

För att ytterligare bekräfta de kliniska fördelarna i denna grupp av patienter inleds under första kvartalet 2011 en fas III-studie som utvärderar TASQ-behandling (innan kemoterapi) i män med metastaserad CRPC.  

Active Biotech AB (publ)

 

Tomas Leanderson
Verkställande direktör

 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Forsberg, VP IR & Business Development
Tfn: 046 19 11 54
goran.forsberg@activebiotech.com

 

 

Till redaktionen

 

Om TASQ fas II-studien
Den avslutade kliniska fas II-studien är en 2:1 randomiserad, placebokontrollerad, dubbel-blind studie av 1 mg/dag TASQ (tasquinimod, ABR-215050) jämfört med placebo. Studien omfattar 206 symptomfria patienter med metastaserad, hormonresistent prostatacancer. Studien genomfördes i USA, Kanada och Sverige under en IND-ansökan (Investigational New Drug). För ytterligare information, se www.clinicaltrials.gov.

 

Det primära målet med fas II-studien var att mäta andelen patienter som försämrades i sin sjukdom efter sex månaders behandling med TASQ jämfört med placebo. Sekundära mål, viktiga för denna grupp av patienter, innefattade att mäta tiden fram till sjukdomsförsämring, säkerhet samt studera olika biomarkörer. Resultat presenterades på "46th Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology (ASCO)" i juni 2010.

 

Om TASQ
TASQ binder till en molekyl, kallad S100A9, vilken uttrycks på vita blodkroppar som är involverade i regleringen av immunsvaret. S100A9 interagerar med två kända inflammationsfrämjande receptorer ("toll like receptor 4" (TLR4) och "receptor of advanced glycation end products" (RAGE)), och denna interaktion hämmas av TASQ (Björk et al PLoS Biology, April 2009).

 

Utvecklingen av TASQ har fokuserats främst mot behandling av prostatacancer. TASQ är en antiangiogen substans, dvs. den stryper näringstillförseln till tumören. Uppreglering av trombospondin-1 (TSP1) har visats vara en viktig komponent i TASQ:s antiangiogena mekanism vid behandling av prostatacancer (Olsson et al, Mol Cancer maj 2010).

 

En TASQ fas III-studie i patienter med metastaserad hormonresistent prostatacancer kommer att inledas under första kvartalet 2011.

 

Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i eller på väg in i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immun-modulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk utveckling; 57-57 för SLE och Systemisk Skleros samt RhuDex(TM) för RA, båda i tablettform.
För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

 

 

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

 

 

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2011, kl.08.30.

 

 

Active Biotechs prostatacancerprojekt TASQ presenterat på 2011 Genitourinary Cancers Symposium