Active Biotech AB: Delårsrapport januari – juni 2019

2019-08-08 08.30 (CEST)Regulatoriskt

  

Väsentliga händelser under kvartal 2

  • Extra bolagsstämma den 4 april 2019, beslöt i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av överlåtelse av bolagets fastighet, till Estea AB
  • Active Biotech slutförde överlåtelsen av fastigheten, Forskaren 1, till Estea AB den 5 april 2019. Köpeskillingen uppgick till 275 MSEK och motsvarar fastighetens bokförda värde. Transaktionen medförde ett likviditetstillskott om cirka 70 MSEK
  • Fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenterades på den vetenskapliga konferensen "American Academy of Neurology - AAN" i Philadelphia, den 6 maj, 2019
  • Michael Shalmi valdes till ny styrelseordförande och Uli Hacksell till ny styrelseledamot vid Årsstämman den 23 maj

Ekonomisk översikt  

MSEKQ2Q1-Q2Helår
 20192018201920182018
      
Nettoomsättning1,15,76,610,520,1
Rörelseresultat-5,4-7,3-11,8-15,9-29,8
Resultat efter skatt-5,5-9,1-13,6-19,3-36,9
Resultat per aktie (SEK)-0,04-0,07-0,09-0,15-0,27
Likvida medel (vid periodens slut)  77,245,625,6

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, VD
  Tfn 046-19 21 56

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.


 Denna information är sådan information som Active Biotech är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti, 2019, kl. 08.30. 

 

Bilaga

Active Biotech AB Delårsrapport jan-jun 2019