Styrelsen för Active Biotech AB föreslår årsstämman att besluta om en garanterad företrädesemission om cirka 256 MSEK

2009-04-06 08.31 (CEST)
Active Biotech har fem projekt i klinisk utvecklingsfas, varav laquinimod och RhuDex(TM) drivs och finansieras av samarbetspartners. De kliniska projekt som drivs och finansieras i egen regi är TASQ, 57-57 och ANYARA. I takt med att projekten avancerar i den kliniska utvecklingen ökar projektens potentiella värde och därmed skapas kontinuerligt ökade aktieägarvärden. För dessa tre projekt kommer under 2009/2010 ny information och nya kliniska data att publiceras.
 
För att stärka bolagets finansiella ställning och driva utvecklingen av bolagets kliniska portfölj vidare, har styrelsen för Active Biotech beslutat att föreslå årsstämman att besluta om en nyemission om cirka 256 MSEK med företrädesrätt för aktieägarna.
 
Emissionen föreslås ge nuvarande aktieägare rätt att med företrädesrätt teckna en ny aktie för varje fyrtal befintliga aktier till en teckningskurs om 20 kronor per aktie.
 
Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.
Styrelsen för Active Biotech AB föreslår årsstämman