Active Biotechs prostatacancerprojekt TASQ presenteras i British Journal of Cancer

2009-09-25 08.30 (CEST)
Två öppna kliniska fas I-prövningar i patienter med hormonresistent prostatacancer genomfördes för att utvärdera säkerheten och tolerabiliteten av TASQ, samt för att avläsa ytterligare parametrar rörande farmakokinetik och terapeutisk effekt.
 
Resultaten visade att långtidsbehandling med en daglig oral dos TASQ tolkades som säker och resultaten indikerar att TASQ kan fördröja sjukdomsutvecklingen.
 
Trettiotvå patienter rekryterades totalt och 21 patienter behandlades under >=4 månader. Mediantiden fram till en försämring av TASQ-behandlade patienters PSA-värde var 19 veckor. Hos 15 patienter genomfördes en skelettröntgen vid första besöket och därefter varannan månad fram till det sista besöket. Noterbart var att 80% av TASQ-behandlade patienter inte uppvisade nya skelettmetastaser vid studieperiodens slut (medianbehandlingstiden var 34 veckor; från 15-54 veckor).
   
TASQ utvecklas för närvarande för behandling av metastaserad, hormonresistent, prostatacancer. En fas II-studie pågår och har fullbordat rekrytering av över 200 patienter. Resultat från denna studie förväntas i slutet av 2009/början av 2010.
 
 
 
Active Biotech AB (publ)
 
Tomas Leanderson
Verkställande direktör
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Leanderson, VD
Tel: 046 19 20 95
 
Göran Forsberg, VP IR & Business Development
Tel: 046 19 11 54
 
 
 
Fakta till redaktionen
 
Om TASQ
Utvecklingen av TASQ inriktas främst mot behandling av prostatacancer. TASQ är en antiangiogen substans, dvs. den stryper näringstillförseln till tumören men tillhör inte den vanligt förekommande gruppen tyrosinkinas-hämmare. Positiva resultat från den avslutade fas I-studien visar att TASQ tolereras väl och har en fördelaktig säkerhetsprofil. I september 2008 presenterades effektdata från fas Ib-studien som visade att patienter som behandlats med TASQ fick få nya skelettmetastaser och en långsam stegring av sjukdomsmarkören PSA (prostata-specifikt antigen). Projektet är för närvarande i en placebo-kontrollerad klinisk fas II-prövning som pågår i USA, Kanada och Sverige. Studien är en 2:1 randomiserad, placebokontrollerad, dubbel-blind studie av 1 mg/dag TASQ jämfört med placebo. Studien omfattar symptomfria patienter med metastaserad, hormonresistent prostatacancer.
Information kring den pågående kliniska studien finns på www.activebiotech.com samt på www.clinicaltrials.gov.
 
 
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform.
 
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
 
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 september 2009, kl.08.30.