Active Biotechs cancerprojekt ANYARA presenteras i Journal of Clinical Oncology

2009-07-28 08.30 (CEST)
Två parallella kliniska fas I-studier1) har genomförts, en monoterapistudie med ANYARA enbart (omfattande 39 patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC), bukspottkörtelcancer (PC) eller njurcancer (RCC)) och en studie med ANYARA i kombination med docetaxel (13 patienter med NSCLC), för att utvärdera ANYARAs säkerhet, tolerabilitet och farmakologi.
 
Resultaten visade att ANYARA tolererades väl både som monoterapi och i kombination med docetaxel.
 
ANYARA uppvisade immunologisk aktivitet innefattande en ökning av systemiska inflammatoriska cytokiner, selektiv expansion av ANYARA-reaktiva T-celler och en induktion av tumörinfiltrerande T-celler. Anti-tumöraktivitet undersöktes och i monostudien uppvisade 14 patienter (36 %) stabil sjukdom efter två månader. I kombinationsstudien erhöll två patienter (15 %) en så kallad partiell respons (tumören minskar minst 30 procent) och fem patienter (38 %) var stabila i sin sjukdom.
 
ANYARA utvecklas för närvarande i första hand för behandling av njurcancer. En registreringsgrundande fas III-studie, som fullföljt rekrytering av över 500 patienter, pågår.
  
  
 
Active Biotech AB (publ)
 
Tomas Leanderson
Verkställande direktör  
 
1) Tidigare summariskt presenterat i följande pressmeddelanden: den 13 december 2006 "Active Biotechs nya cancerbehandling ANYARA uppvisar farmakologisk effekt i patienter i framgångsrika fas I-studier" och den 24 oktober 2007 "Active Biotechs cancerprojekt ANYARA säkert i kombination med Taxotere®" och nu mer detaljerat i JCO.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Leanderson, VD
Tel: 046 19 20 95
 
Göran Forsberg, VP IR & Business Development
Tel: 046 19 11 54
 
 

Fakta till redaktionen
 
Om ANYARA
ANYARA är en så kallad TTS (Tumor Targeting Superantigens)-substans som gör behandlingen av cancer tumörspecifik. Utvecklingen av ANYARA inriktas primärt mot njurcancer. Positiva data har uppvisats dels vid interimsanalys i fas II/III samt från kliniska fas I-prövningar i lungcancer, njurcancer och bukspottkörtelcancer. Den med ANYARA observerade medianöverlevnaden 26.2 månader för patienter med avancerad njurcancer är dubbelt så lång som den förväntade överlevnaden. ANYARA har orphan-drug status från det europeiska läkemedelsverket för indikationen njurcancer. Information kring den pågående kliniska studien finns på www.activebiotech.com samt på www.clinicaltrials.gov.
 
 
Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform.
 
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
 
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juli 2009, kl. 08.30.