Active Biotechs nyemission kraftigt övertecknad

2009-06-15 08.30 (CEST)
Genom nyemissionen ökar antalet aktier och röster i bolaget med 12.810.447 till 64.052.238 och aktiekapitalet med cirka 48.286.964,30 kronor till 241.434.832,81.
 
Nyemissionen tillför Active Biotech cirka 256 miljoner kronor före emissionskostnader. 
 
Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 30 juni 2009. De nya aktierna förväntas kunna börja handlas på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 30 juni 2009, eller redan dessförinnan beroende av när Bolagsverkets registrering av nyemissionen sker.
 
 
Lund den 15 juni 2009
Active Biotech AB (publ)
 
Tomas Leanderson
Verkställande direktör
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Leanderson; Verkställande direktör
Tfn: 046 19 20 95
 
Hans Kolam, CFO
Tfn: 046 19 20 44
 
 
Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immun-modulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform.
 
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
 
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2009, kl. 08.30.
 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Active Biotech. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Active Biotech har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provins i Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Active Biotech erbjudas till försäljning eller överlåtelse i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.