Patientrekryteringen till Active Biotechs kliniska fas II-studie för TASQ avslutad

2009-06-08 08.30 (CEST)
Studien är en 2:1 randomiserad, placebokontrollerad, dubbel-blind fas II-studie av 1 mg/dag TASQ  jämfört med placebo. Studien omfattar symptomfria patienter med metastaserad, hormonresistent, prostatacancer.  
 
Det primära målet med studien är att mäta andelen patienter som försämras i sin sjukdom efter sex månaders behandling med TASQ jämfört med placebo. Sekundära mål, viktiga för denna grupp av patienter, innefattar att mäta tiden fram till sjukdomsförsämring, säkerhet samt att mäta förändringar i PSA (Prostata-Specifikt Antigen)-nivåer i blodet. Kunskap om dessa parametrar är centrala för den framtida utvecklingen och registreringen av TASQ.
 
Resultat från denna studie förväntas i slutet av 2009/början av 2010.
 
 
Lund den 8 juni 2009
Active Biotech AB (publ)
 
Tomas Leanderson
Verkställande direktör
 
 
Om TASQ
Utvecklingen av TASQ inriktas främst mot behandling av prostatacancer. TASQ är en antiangiogen substans, dvs. den stryper näringstillförseln till tumören och tillhör inte den vanligt förekommande gruppen tyrosinkinas-hämmare. Positiva resultat från den avslutade fas I-studien visar att TASQ tolereras väl och har en fördelaktig säkerhetsprofil. I september 2008 presenterades effektdata från fas Ib-studien som visade att patienter som behandlats med TASQ fick få nya skelettmetastaser och en långsam stegring av sjukdomsmarkören PSA (prostata-specifikt antigen). För ytterligare information, se presentationen från konferensen UBS Global Life Sciences. Projektet är för närvarande i en placebo-kontrollerad klinisk fas II-prövning som pågår i USA, Kanada och Sverige. En oberoende internationell expertgrupp, "Data Safety Monitoring Board" (DSMB), utvärderade i februari 2009 den pågående kliniska fas II-studien av prostatacancerprojektet TASQ. Kommittén hade tillgång till studiens oblindade säkerhetsdata och studerade biverkningar av TASQ. Säkerhetsgruppen rekommenderade, efter analys av långtidsdata på över 50 patienter som behandlats med TASQ, att studien fortsätter enligt fastlagt protokoll. Information kring den pågående kliniska studien finns på www.activebiotech.com samt på www.clinicaltrials.gov.
 
 
Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immun-modulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform.
 
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
 
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2009, kl. 08.30.