Offentliggörande av prospekt avseende nyemission i Active Biotech AB (publ)

2009-05-18 08.30 (CEST)
Prospektet avseende nyemissionen i Active Biotech AB (publ) finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.activebiotech.com, samt på bolagets kontor, adress Scheelevägen 22, 220 07 Lund. Prospektet kan även erhållas från bolaget via telefon, 046-19 20 00. Även handlingar som införlivats i prospektet genom hänvisning finns tillgängliga enligt ovan.
 
Prospekt med vidhängande emissionshandlingar distribueras till aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 20 maj 2009 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 
 
Lund den 18 maj 2009
Active Biotech AB (publ)
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Leanderson, Verkställande direktör
Tfn: 046 19 20 95

 
Hans Kolam, CFO
Tfn: 046 19 20 44
 
 
Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform. För ytterligare information se www.activebiotech.com.
 
 
 
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2009, kl. 08.30.
 
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
 
           
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Active Biotech. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Active Biotech har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Active Biotech överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.