Primärt mål uppnått i klinisk fas II-prövning för Active Biotechs prostatacancerprojekt TASQ

2009-12-14 08.30 (CET)
Säkerhet, effekt och utvalda biomarkörer har analyserats. Det primära kliniska målet, att uppvisa en skillnad i andel patienter som försämras i sin sjukdom efter sex månaders behandling med TASQ, uppnåddes. I den grupp av patienter som behandlats med TASQ försämrades 43 % i sin sjukdom under sexmånadersperioden, jämfört med 67 % i placebogruppen. Mediantiden fram till sjukdomsförsämring var 24.7 veckor för TASQ-gruppen, jämfört med 12.9 veckor (p=0,0001) för placebogruppen. Behandling med TASQ hade även en positiv effekt på flera biomarkörer av betydelse för prostatacancer-utveckling och var allmänt väl tolererad. Vad gäller säkerheten noterades inget som väsentligt påverkade förhållandet mellan risk och nytta ("risk/benefit ratio") vid TASQ-behandling.
 
"Detta är en mycket viktig milstolpe för TASQ och Active Biotech. Jag ser fram emot den fortsatta utvecklingen av denna nya, icke cytotoxiska behandling", säger Professor Tomas Leanderson, VD för Active Biotech.
 
Dessa första data är baserade på en lokal granskning av sjukdomsförsämring. En ytterligare, central granskning pågår. Fullständiga resultat från studien innefattande vidare detaljer och data från den centrala granskningen kommer att presenteras på en kommande vetenskaplig konferens samt i vetenskapliga tidskrifter.
 
 
Lund den 14 december 2009
Active Biotech AB (publ)
 
Tomas Leanderson
Verkställande direktör
 
För ytterligare information, kontakta:
 
Göran Forsberg                                 
VP Investor Relations & Business Development                       
Tel: 046-19 11 54
 
 
 
 
 
Till redaktionen
 
Om TASQ
Utvecklingen av TASQ inriktas primärt mot behandling av prostatacancer. TASQ är en småmolekyl som tillhör klassen quinolin-substanser vilka binder till målmolekylen S100A9. TASQ är en antiangiogen substans, dvs. den stryper näringstillförseln till tumören men tillhör inte den vanligt förekommande gruppen tyrosinkinas-hämmare.  TASQ doseras som en tablett om dagen.
 
Resultat från fas I-studien av TASQ publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften British Journal of Cancer, där TASQ studerats i patienter med hormonresistent prostatacancer. Resultaten indikerar att långtidsbehandling med en daglig oral dos TASQ är säker och att TASQ kan fördröja sjukdomsutvecklingen.
 
Om fas II-studien
Den rapporterade kliniska fas II-studien är en 2:1 randomiserad, placebokontrollerad, dubbel-blind studie av 1 mg/dag TASQ (tasquinimod, ABR-215050) jämfört med placebo. Studien omfattar 206 symptomfria patienter med metastaserad, hormonresistent prostatacancer. Studien genomförs i USA, Kanada och Sverige under en IND-ansökan (Investigational New Drug).
 
Det primära målet med fas II-studien är att mäta andelen patienter som försämras i sin sjukdom efter sex månaders behandling med TASQ jämfört med placebo. För mer detaljerad information, se http://clinicaltrials.gov. Sekundära mål, viktiga för denna grupp av patienter, innefattar att mäta tiden fram till sjukdomsförsämring, säkerhet samt studera olika biomarkörer. Kunskap om dessa parametrar är centrala för den framtida utvecklingen och registreringen av TASQ.
  
 
 
Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immun-modulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.
 
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december 2009, kl.08.30.
 
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
www.activebiotech.com
Primärt mål uppnått i klinisk fas II-prövning för Active Biotechs prostatacancerprojekt TASQ