Active Biotechs prostatacancerprojekt TASQ presenteras i Molecular Cancer

2010-05-17 15.30 (CEST)

Lund den 17 maj, 2010 - Den vetenskapliga tidskriften Molecular Cancer (doi:10.1186/1476-4598-9-107) har publicerat en artikel* avseende Active Biotechs (NASDAQ OMX Nordic: ACTI) prostatacancerprojekt TASQ, där prekliniska studier genomförts för att ytterligare klargöra dess verkningsmekanism.

 

Studierna visade att TASQ utövar sin anti-tumöraktivitet genom att hämma tumörangiogenes (tillväxt av blodkärl till tumören). Uppreglering av trombospondin-1 (TSP1) visades vara en viktig komponent för att beskriva TASQ:s anti-angiogena mekanism vid behandling av prostatacancer.

 

TASQ är för närvarande i utveckling för behandling av metastaserad hormon-resistent prostatacancer. Positiva data från en första utvärdering av fas II-studien avrapporterades i december 2009. Full-ständiga resultat kommer att presenteras på en kommande vetenskaplig konferens under första halvåret 2010 samt i vetenskapliga tidskrifter.

 

 

 

Active Biotech AB (publ)

 

Tomas Leanderson

Verkställande direktör

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson, VD

Tfn: 046 19 20 95

tomas.leanderson@activebiotech.com

 

Göran Forsberg, VP IR & Business Development

Tfn: 046 19 11 54

goran.forsberg@activebiotech.com

 

 

*Tasquinimod (ABR-215050), a quinoline-3-carboxamide anti-angiogenic agent, modulates the expression of thrombospondin-1 in human prostate tumors

Anders Olsson, Anders Björk, Johan Vallon-Christersson, John T Isaacs, & Tomas Leanderson

 

 

 

 

Om TASQ

Utvecklingen av TASQ inriktas främst mot behandling av prostatacancer. TASQ är en antiangiogen substans, dvs. den stryper näringstillförseln till tumören men tillhör inte den vanligt förekommande gruppen tyrosinkinas-hämmare. I september 2009 publicerades resultat från en fas I-studie i den vetenskapliga tidskriften British Journal of Cancer. Resultaten indikerar att långtidsbehandling med en daglig oral dos TASQ är säker och att TASQ kan fördröja sjukdomsutvecklingen. I december 2009 meddelades att det primära kliniska målet, att uppvisa en högre andel patienter som ej försämras i sin sjukdom efter sex månaders behandling med TASQ, uppnåddes i en klinisk fas II-studie. I den grupp av patienter som behandlats med TASQ försämrades 43 % i sin sjukdom under sexmånadersperioden, jämfört med 67 % i placebogruppen. Mediantiden fram till sjukdomsförsämring var 24,7 veckor för TASQ-gruppen, jämfört med 12,9 veckor (p=0,0001) för placebogruppen.

 

 

 

Om Active Biotech

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för riktad terapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform. För ytterligare information se www.activebiotech.com.

 

 

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2010, kl.15.30.

Active Biotechs prostatacancerprojekt TASQ presenteras i Molecular Cancer